En viktig del av naturvernet er å forvalte naturområder på en bærekraftig måte som ivaretar naturverdiene. Et fellestrekk for de områder som blir vernet, er at grunneiere og lokale brukere gjennom generasjoner har brukt og forvaltet området på en slik måte at verneverdiene er ivaretatt.

Det er i dag ca. 2500 verneområder i Norge. I saker om vern av verdifulle naturområder er det som regel forholdet mellom nasjonalt vern og lokal bruk som skaper mest uro og interessekonflikter.

Det er en hovedmålsetting i USS’ arbeid med verneområdesaker at vernet ikke går lenger enn verneverdiene krever. USS arbeider for at de lokale interessene i bærekraftig  bruk av området ikke tilsidesettes, og at forvaltningen av de store verneområdene blir lagt til lokale forvaltningsorganer.

Tilgang til underartiklene på denne siden krever pålogging og er kun tilgjengelige for medlemmer av USS.