USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. I dag har USS 99 medlemskommuner,  og strekker seg fra Agder til Finnmark.

USS oppgaver

USS bistår medlemskommunene i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark. USS er et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.

Lokalt selvstyre, natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling.

Bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn

Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.

USS samordner medlemskommunenes arbeid

Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål om forvaltning av utmark, forvaltning av rovvil, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v.

USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse.

USS organisering

Organisasjonen er bygget opp slik:

– Landsmøte, som er USS’ øverste organ, avholdes årlig.
– Landsstyret består av en representant fra hvert fylke.
– Arbeidsutvalget består av fem medlemmer.
– Sekretariatet yter jurdisk og annen faglig bistand til organisasjonen og har ansvar for møteinnkalling og den daglige korrespondansen.

Informasjon om medlemsskap

Ønsker du medlemskap – les mer her eller ta kontakt med sekretariatet