Lokal forvaltning av utmark

USS' hovedoppgave er å arbeide for at kommunene gis reell innflytelse over bruk og forvaltning av sine utmarksområder.

Fot: Maikel Oosterink/Unsplash

Lokal forvaltning av verneormråder

Forvaltningen av de store verneområdene har siden 2009 blitt overført til nye, lokale verneområdestyrer.

Foto: Ingrid Eide / Ingrafo.no

Naturvern

En viktig del av naturvernet er å forvalte naturområder på en bærekraftig måte som ivaretar naturverdiene.

Foto Karoline Vargdal/Unsplash

Motorferdsel i utmark

USS er opptatt av at regelverket gir rom for lokaldemokratiske tilpasninger innenfor de rammer en bærekraftig bruk av naturressursene kan tillate.

Foto: Vidar Nordli Mathisen/Unsplash

Rovvilt og beitrett

Norge har en todelt målsetting om å ivareta både levedyktige rovdyrbestander og beiteinteresser. Begge deler er viktig i et miljøperspektiv.

Foto: Dessy Dimcheva/Unsplash

Næring, jord- og skogbruk

For USS-kommunene er utmarka viktig som næringsgrunnlag, både for kommunens innbyggere og bedrifter i kommunen og ofte også for kommunen selv.

Foto: Pixabay / Knut Egil

Hyttekommunene

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag.– brorparten av dagens hytter befinner seg i USS sine medlemskommuner.

Foto: Darya Tryfanava/Unsplash

Mineralkommunene

Arbeider for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen.

Jakt og fiske

Elg, hjort, villrein, rådyr og andre store, jaktbare rovdyr regnes som storvilt. Alle andre jaktbare arter er småvilt.

Foto: Sébastien Goldberg/Unsplash

Eiendomsskatt i utmark

Tilgang til underartiklene på denne siden krever pålogging og er kun tilgjengelige for medlemmer av USS.

Foto: Olav Grov