Småvilt og storvilt

Elg, hjort, villrein, rådyr og andre store, jaktbare rovdyr regnes som storvilt. Alle andre jaktbare arter er småvilt. Mange starter jegerkarrieren med småviltjakt. Det er for eksempel ikke nødvendig med bestått jegerprøve for å være med på opplæringsjakt småvilt.

Tillatelser og tilsyn

Du kan starte med jakt på småvilt fra du er 14 år. Alle 14 og 15-åringer må imidlertid ha tillatelse fra foreldre/foresatte. Samme gjelder for 16 og 17-åringer som skal på opplæringsjakt storvilt. Der er da kun tillatt å jakte under forsvarlig tilsyn av en erfaren jeger som har fylt 20 år. I motsetning til opplæringsjakt småvilt, må du ha bestått jegerprøven dersom du skal på opplæringsjakt storvilt.

Jegerprøven

For å drive ordinær jakt etter hhv fylte 16 og 18 år, må du ha bestått jegerprøven og ha betalt den årlig jegeravgiften til Staten. Skal du jakte småvilt alene før du har fylt 18, må du ha politimesterens tillatelse til å inneha våpen. Dette gjelder enten du kjøper eller låner våpen av andre. Sikter du mot storvilt, må du i tillegg avlegge en årlig skyteprøve for storvilt.