USS’ hovedoppgave er å arbeide for at kommunene gis reell innflytelse over bruk og forvaltning av sine utmarksområder. Utmarksarealene er en viktig ressurs for lokalbefolkningen, som grunnlag for næringsvirksomhet, rekreasjon og friluftsliv. Lokal forvaltning er en forutsetning for et aktivt lokaldemokrati og en spredt bosetting. Lokal og bærekraftig forvaltning som også ivaretar næringsgrunnlaget, står derfor sentralt i USS’ formålsbestemmelse:

"Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier."

Lokal medvirkning og innflytelse er viktig for å sikre at lokal kunnskap ikke går tapt i forvaltningen. Dessuten er det nødvendig for å sikre legitimitet og aksept for nasjonale vedtak om eksempelvis vern. Uten lokal aksept vil formålet med vernevedtaket ikke kunne nås.

Lokal forvaltning og medvirkning er i tråd med prinsippet om lokal beslutningsmyndighet slik det er er nedfelt i Europarådets Charter om lokalt selvstyre 15. okt 1985 Art 4 nr 3:

”Offentlig myndighetsutøvelse skal i alminnelighet fortrinnsvis utøves av den myndighet som står den enkelte borger nærmest.”

Hvordan den lokal forvaltningen skal organiseres vil variere ut fra lokale forhold i vårt langstrakte land. USS bistår medlemskommunene med å finne løsninger som på best mulig måte sikrer lokal innflytelse og forvaltning i de aktuelle områdene, enten det er tale om bruk eller vern.

Tilgang til underartiklene på denne siden krever pålogging og er kun tilgjengelige for medlemmer av USS.

Sist oppdatert 27. juli 2020