Norge har en todelt målsetting om å ivareta både levedyktige rovdyrbestander og beiteinteresser. Begge deler er viktig i et miljøperspektiv.

Vi er internasjonalt forpliktet til å ivareta en viss bestand av rovdyr. Samtidig er det viktig å ivareta utmarksbeite for miljøvennlig matproduksjon, og for å opprettholde kulturlandskap og ivareta arter knyttet til beiting. Utmarksbeite er også en viktig næring i en rekke utmarkskommuner.

Stortinget har gjennom rovviltforlikene av 2004 og 2011 søkt å finne en avveining mellom hensynene til både rovdyr og beiteinteresser. I rovdyrutsatte områder innebærer det todelte målet utfordringer for både beitebrukerne og forvaltningen.

Tilgang til flere av fagartiklene om beiterett og rovdyr krever pålogging og er kun tilgjengelige for medlemmer av USS.