På landsmøtet 2018 fattet USS følgende resolusjon:

«Hyttebygging (fritidsbolig)

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag. Det meste av dagens hytter befinner seg i USS sine medlemskommuner, og i flere medlemskommuner foreligger planer om ytterligere hyttebygging.

Landsmøtet vil påpeke at dagens om lag 400 000 hytter i Norge legger beslag på en forsvinnende liten del av utmarka, og det er åpenbart plass til flere hytter i mange utmarkskommuner. Det er Landsmøtets klare erfaring at medlemskommunene har en høy bevissthet rundt de brede interesseavveininger som må foretas som grunnlag for ytterligere hyttebygging, hvor bevaring av viktige naturverdier tillegges stor vekt. – Nettopp hyttebygging eller fritidsboliger representerer en viktig del av mange kommuners næringsutvikling, og skaper større samhørighet mellom by og land. Det er en nasjonal verdi i at hyttefolk og bygdefolk finner sammen. Landsmøtet ser det som spesielt viktig i en tid hvor sentraliseringen utgjør en stadig større utfordring for hele landet».

I 2019 ble hyttepolitikk for alvor satt på sakskartet til USS, og i kjølvannet av covid-19 og hytteforbud-saken i mars 2020 ble det på det digitale landsmøtet i september 2020 reist spørsmål om USS burde ha en egen hyttestrategi og om det burde nedsettes et eget underutvalg i USS som har til oppgave å jobbe videre med hyttespørsmål.

På møte 19. november 2021 besluttet landsstyret at det skulle opprettes et Hytteutvalg som et eget underutvalg i USS. AU ble gitt i oppgave å nedsette utvalget, og komme med forslag til utvalgets mandat. Utvalgets mandat ble deretter vedtatt av landsstyret i møtet 14. februar 2022.

Hytteutvalget hadde oppstartsmøte 11. februar 2022, og på møtet ble ordfører i Sigdal, Tine (Anne Kristine) Norman, valgt som leder av det nyopprettede underutvalget.

Styret i Hytteutvalget består ellers av følgende personer:

  • Tine Norman, ordfører i Sigdal kommune og leder av hyttekommunene
  • Steinar Kyrvestad, ordfører i Valle kommune
  • Geir Arild Espnes, ordfører i Oppdal kommune
  • Bengt Halvard Odden, ordfører i Hjartdal kommune
  • Hanne A. Velure, leder av USS