En samling av kommuner som er eller vil bli berørt av mineralutvinning

Både sittende og forrige regjering har mineralnæringen som et uttrykt satsningsområde. Tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske la frem Strategi for mineralnæringen i mars 2013. Satsing er fulgt opp av Solberg-regjeringen i Sundvolden-erklæringen. Norges Geologiske Undersøkelse – NGU – kartlegger norske mineralforekomster og anslo i 2012 in situ-verdien av Norges mineralforekomster til 2 500 mrd. norske kroner. Det ligger store potensielle verdier i USS’ medlemskommuner, spredt over hele landet.

Landsmøtet i USS vedtok i 2013 å ta initiativ til en samling av mineralkommunenes interesser, og Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013.

Leder for Mineralkommunene er ordfører i Sokndal kommune, Jonas Andersen Sayed.

Det er USS’ syn at dagens lovverk ikke ivaretar de berørte kommuners behov for nødvendig deltakelse i konsesjonsprosessene, samordning av infrastrukturtiltak og andel av den samlede verdiskapingen. Mineralkommunene vil derfor arbeide for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Kommunen er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør denne myndigheten overtas av staten.

For mer informasjon om Mineralkommunenes organisering og arbeid, gå til fagområdet for mineralutvinning.