Kommunenes interesser i saker om mineralutvinning

Norges Geologiske Undersøkelse – NGU – kartlegger norske mineralforekomster og anslo i 2012 in situ-verdien av Norges mineralforekomster til 2 500 milliarder norske kroner. Både sittende og forrige regjering har mineralnæringen som et uttrykt satsningsområde. Tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske la frem Strategi for mineralnæringen i mars 2013. Satsing er fulgt opp av Solberg-regjeringen i Sundvolden-erklæringen fra september samme år.

Av dette følger at det ligger store potensielle verdier i USS’ medlemskommuner, spredt over hele landet. Det er imidlertid USS’ syn at dagens lovverk ikke ivaretar de berørte kommuners behov for nødvendig deltakelse i konsesjonsprosessene, samordning av infrastrukturtiltak og andel av den samlede verdiskapingen.

Landsmøtet i USS vedtok i 2013 å ta initiativ til en samling av mineralkommunenes interesser, og Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013. Leder for Mineralkommunene er tidligere ordfører i Sokndal kommune, Jonas Andersen Sayed.

Mineralkommunene vil arbeide for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Kommunen er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør denne myndigheten overtas av staten.