Nyheter

USS-nytt

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også...

Caroline og Gitte i Høyesterett 30. oktober 2019
USS-nytt

Høyesterett har idag 15. november 2019 avsagt dom i ankesak fra Sel kommune med USS som partshjelper. Kommunen og USS vant saken, og ble tilkjent fulle saksomkostninger.

USS-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et...

Sider

Aktiviteter

USS-skolen - Grunnkurs -Oversikt over det relevante lovverket i utmarksforvaltningen 27. januar 2020 - modul A

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal...

USS-skolen - Areallovgivningen som et politisk verktøy - med særlig fokus på plan og bygningsloven - 28. januar - modul B

Målgruppe: Alle folkevalgte, men særlig medlemmer av planutvalg, samt administrasjonen i kommunene.

Hensikten er å øke...

USS-skolen - Naturressursforvaltning med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett - 24. februar - modul C

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Motorferdsel i utmark - 25. februar - modul D

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Rovvilt - 2. mars 2020 - modul E

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et...

Medieklipp