Nyheter

USS-nytt

Som et ledd i forberedelsene av ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen høsten 2003, har NINA – Norsk Institutt for naturforvaltning – utarbeidet et temahefte 22, med en oppsummering av forvaltningsmessige utfordringer knyttet til den nye rovdyrmelding

USS-nytt

USS har i dag sendt følgende brev til sine medlemskommuner:

USS-nytt

Som redegjort for i USS-nytt nr 20/2004, har oppnevningen av regional rovviltnemnd i Oppland medført kraftige reaksjoner.

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2020 er berammet til 3. - 4. september

USS landsmøte arrangeres 2. - 4. september  2020 på Scandic Lerkendal

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte,...

Medieklipp