Esktl. § 8 A2 – eiendommens omsetningsverdi

Takseringsreglene i §§ 4 og 5 i byskatteloven (1911) har vært benyttet frem til 1.1.2013. Fra 1.1.2013 er disse reglene tatt inn i eiendomskatteloven, henholdvis i §§ 8A-3 og 8A-2. Det fremgår av forarbeidene at lovendringen kun er en lovteknisk revisjon, og innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Ifølge § 8A-3 annet ledd, skal kommunestyret utnevne de personene som skal stå for takseringen (takstnemnd). Eventuelt kan kommunestyret utnevne ei sakkyndig nemnd som skal fastsette taksten på bakgrunn av forslag fra innleide besiktigelsesmenn. Vanligvis foretas eiendomsskattetaksering hvert tiende år.

Eiendomsskatteloven § 8A-2 første ledd angir hovedregelen for taksering:

Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Det fremgår av rettspraksis at bestemmelsen skal forstås slik at det takstnemnda skal finne frem til er den objektiviserte omsetningsverdien. Det kan være vanskelig å fastsette verdien av store utmarksområder, som ikke er drivbare eller som er vernet. Esktl § 8A-2 er ikke utarbeidet med tanke på verdsettelse av utmarksområder (som loven først åpnet for i 2007) og det er lite veiledning i rettspraksis.

– For “vanlige” utmarksområder kan det søkes veiledning i hva andre utmarksområder i nærheten har vært solgt for – for deretter å fastsette sjablonger ut fra områdets størrelse. Verdien på utmarksområder som verken er drivbare eller kan brukes som fritidseiendommer vil trolig ha en lavere verdi enn områder som kan bebygges, men det finnes eksempler på det motsatte.

– For mineraluttak, som gjerne anses som verk og bruk, skal verdsettelsen normalt skje etter en substansverdivurdering, dvs hva det koster å gjenanskaffe verket eller bruket. For verdsettelse av selve malmressursen kan takstnemnda benytte avkastningsverdi. Dette frmgår av en dom fra Rana tingrett fra 2014.

– For småkraftverk – uansett størrelse – gjelder særskilte verdsettelsesregler i skatteloven § 18-5 (6). Merk at småkraftverk anses som verk og bruk selv om det er knyttet til gårdsbruk.

Likhetsprinsippet

Et viktig moment ved takseringen er at like eiendommer skal verdsettes likt. Dette blant annet sagt av Finansdepartementet i en uttalelse inntatt i Utv 1999 s 983, der det uttales:

Et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven er likhetshensynet: Eiendommer av samme karakter innen samme kommune skal behandles likt. Dette innebærer at kommunen må legge de samme verdsettelsesprinsippene til grunn ved takseringen av likeartede eiendommer beliggende i forskjellige deler av kommunen.”

Dette gjelder selvfølgelig også for utmarksområder, og er viktig å huske på ved takseringen av disse.