Når skal utmarkseiendommer skattlegges?

Eiendomsskatt er regulert i egen lov – Lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr 29.

Dersom kommunen har vedtatt eiendomsskatt i hele kommunen, er utgangspunktet at alle faste eiendommer er skattepliktige.

Obligatorisk unntak fra skatteplikten

Eiendomsskatteloven § 5 inneholder imidlertid diverse obligatoriske unntak som bestemmer at en del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Utmarksarealer er ikke spesielt nevnt som eget unntak, men flere av de øvrige unntaksbestemmelsene kan komme til anvendelse:

Det gjelder unntak for eiendommer som

  • staten eier (jf eskl § 5 a),
  • kommunen selv eier (jf eskl § 5 d)
  • blir drevet som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskole tilknyttet slik drift (esktl. § 5 h),
  • er eid av Finnmarkseiendommen (ikke bebygde områder) (esktl. § 5 i).

Fra 2013 er det videre gjort ytterligere unntak for

  • grunn vernet som naturreservat og nasjonalpark (esktl. § 5 j),
  • lavproduktive utmarksområder i statlig eie (Statskog) (ekstl. § 5 k)
  • statseid eiendom som hovedsakelig benyttes av Forsvaret til militært øvingsområde (esktl. § 5 a).

Merk at eiendom som er vernet som landskapsvernområde og lavproduktive utmarksområder i privat eie ikke er nevnt blant unntakene.

Takseringsplikten for eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt er nå opphevet.

Utmarkseiendommer som staten eier

For unntakene § 5 bokstav a) er det et grunnvilkår at eiendommene er eid av staten. Bestemmelsen er tolket slik at det kreves at staten eier eiendommene direkte. Eiendommer som er eid av staten gjennom et statsforetak, som er et selvstendig rettssubjekt, vil derfor ikke omfattes av unntakene i § 5 a), og skal således i utgangspunktet skattlegges hvis ingen av de andre unntakene kommer til anvendelse.

Et skogsområde som er eid av for eksempel Statsskog, som er et statsforetak, vil derfor kunne bli skattepliktig.

Unntakene i § 5 bokstav b) i) må tolkes hver for seg, uavhengig av kravet om statlig eierskap i bokstav a). Eksempelvis kan skogseiendommen som var eid av Statsskog, og som i utgangspunktet var skattepliktig, bli fritatt for skatteplikt etter § 5 bokstav h), dersom det drives skogbruk der.

Utmarkseiendommer som eies av kommunen selv

Unntak for skatteplikt gjelder også utmarksområder som kommunen selv eier, jf eskl § 5 d). På samme måte som for statens eiendommer, jgelder unntaket kun for kommunens direkte eierskap. Dersom områdene er eiet gjennom et kommunalt AS, kommer unntaket ikke til anvendelse

Særlig om skogbruk og gårdsbruk

Etter § 5 bokstav h) er også ”eigedom som vert driven som gardsbruk og skogbruk” unntatt fra eiendomsskatt. Hva dette omfatter kan være vanskelig å fastsette.

“Driven som gardsbruk”

Av lovens forbeider fremgår at det kun er driftsdelen av gårdsbruket som er fritatt for eiendomsskatteplikt. Sikkert er det at innmark tilhørende gårdsbruket er omfattet av unntaket. Inngjerdede beiteområder og områder med dyrket mark omfattes av dette. Når det gjelder bygninger er det lagt til grunn i Ot.prp. nr 77 (2005-2006) at det kun er driftsbypå gninger  gårdsbruket som omfattes av unntaket for skatteplikten, og ikke boliger. Våningshuset med ”høveleg tuft” vil således være skattepliktig eiendom. Det samme må gjelde for kårboliger og eventuelle hytter.

Spørsmålet blir så hva som videre inngår i driftsdelen av gårdsbruket. Her vil det særlig bli et spørsmål om også utmark kan regnes som en del av driftsdelen, dersom det for eksempel er dyr som beiter der. Spørsmålet må vurderes konkret ut i fra forholdene på stedet. Ut i fra ordlyden skal det trolig en del til for at utmarka kan unntas fra skatteplikt. Men er det tale om et aktivt utmarksbeite, vil det antagelig omfattes av unntaket.

“Driven som skogbruk”

Hva som er aktiv skogdrift, kan være vanskelig å fastslå. Utgangspunktet for vurderingen må søkes i hvordan det er vanlig å drive skogbruk på stedet. I mange deler av landet vil skogdrift innebære at skogen vokser i mange år før den hugges. Unntaket for skatteplikt for aktiv skogbruk må antagelig også omfatte skog som må forventes å bli hugget innenfor en normalehogsperioder, noe som forutsetter at det ikke foreligger vern, verken i form av vernevedtak eller frivillig vern.

Skogeiendommer som ikke er drivbare eller som er vernet, vil imidlertid ikke falle inn under unntaket i § 5 bokstav h). Mange vil finne det siste som et paradoks. Skatteplikt er et dårlig incitament for å få til frivillig vern av skog.

Særlig om eiendomsskatt på mineraluttak

En gruve er å anse som et verk og bruk, og er således skattepliktig også om kommunen kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk. Det samme gjelder grusuttak, forutsatt at det ikke er rene grusforekomster.

Særlig om eiendomsskatt på småkraftverk

Det kan skrives ut eiendomsskatt på småkraftverk, selv om disse ligger til et gårdsbruk. Småkraftverk uavhengig av størrelse anses som verk og bruk, og skal verdsettes etter de særskilte reglene som fremgår av skatteloven § 18-5 (6) til skattemessig verdi.

Frivillige fritak (må vedtas av kommunestyret)

Dersom kommunen ønsker å frita visse områder i kommunen fra eiendomsskatt, har kommunestyret hjemmelen for dette i eiendomsskattelova § 7 bokstav d). Kommunestyrets kompetanse til fritak kan ikke delegeres.

Eigedomsskattelova § 7 d) lyder:

"Bygning og grunn i visse luter av kommunen."

Bestemmelsen åpner for generell fritakelse av bestemte områder, men ikke for fritakelse av bestemte eiendommer. Det vil etter bestemmelsen for eksempel være mulig å frita ikke bebygde områder og områder som ikke er regulert for bebyggelse. Trolig vil kommunen ha anledning til å vedta at alle vernede områder er unntatt beskatning, eller at for eksempel alle bygdeallmenninger er unntatt beskatning. Det bør i alle tilfelle tegnes opp klare grenser for hvilke områder som er unntatt skatteplikt.

Ved anvendelsen av denne hjemmelsen er det viktig å være oppmerksom på at alle eiendommer innenfor området blir fritatt. Kommunen kan mao da ikke beskatte verk og bruk som måtte befinne seg innenfor de fritatte områdene. Dersom kommunen for eksempel fritar alle områder som er vernet, og det strekker seg en kraftledning gjennom et av disse områdene, mister kommunen muligheten til å skattlegge kraftledningen på den strekningen som går gjennom det vernede området.