Skip to content

Utkast til høringsuttalelse – NOU 2022:8 Ny minerallov

USS' utkast til høringsuttalelse til Minerallovutvalget - NOU 2022:8 Ny minerallov - er sendt til medlemskommunene i dag

Høringsfristen er 1. november 2022.

Høringsutkastet er foreløpig ikke behandlet av Mineralkommunene, og det tas derfor forbehold om mindre endringer.

USS har bedt om innspill fra medlemskommunene og det har vært en foreløpig gjennomgang av NOU’en i styret, i Mineralkommunene og på webinaret 3. oktober. Utkastet er utarbeidet av sekretariatet, basert på de innspill vi har mottatt så langt. Eventuelle synspunkter kan sendes til sekretariatet innen 14. november.

I utkastet slutter USS seg til mange av forslagene i utvalgets innstilling, men er likevel skuffet over flere av utvalgets forslag og konklusjoner. Det gjelder særlig utvalgets forslag om at kommunene på enkelte stadier bør fratas planmyndigheten de har i dag.

Mineralkommunene har fått oversendt utkastet, men det er ennå ikke formelt behandlet. Fordi mange kommuner har bedt om å få et utkast så snart som mulig av hensyn til den kommunale behandlingen, sendes utkastet ut i forkant av Mineralkommunenes behandling. Som nevnt tas det derfor forbehold om at det kan tilkomme mindre endringer.

Ta kontakt med sekretariatet dersom du ikke har mottatt utkastet.

Chirsti Erichsen Hurlen
Espen Andreas Volden