Skip to content

Vi minner om fristen for innspill til veilederen for bærekraftig hytteutbygging

På landsmøtet i USS 13. april 2023, presenterte Sigdal-ordfører Tine Normann utkast til en hytteveileder som underutvalget «Hyttekommunene» har utarbeidet. Utkastet er lagt ut på høring, med høringsfrist 1. juni 2023.

Veilederen har bærekraftig hytteutbygging som tema. Målgruppen for veilederen er både innbyggere, utbyggere, destinasjonsutviklere, administrativt ansatte og politikere i kommuner som er vertskap for hytter/fritidsboliger/deltidsboliger. Veilederen inneholder en oversikt over temaer som USS anbefaler at kommunene drøfter i sitt planarbeid. Veilederen skal være et hjelpemiddel (verktøy) til å lage gode planer ut ifra lokal kunnskap, og hindre konflikt med statlige planer og retningslinjer.

Frist for innspill er 1. juni 2023, og kan sendes til sekretariatet.

Utkastet kan leses her.