Skip to content

USS i møte med NFD om innspill til regjeringens mineralstrategi

Nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre varslet i en pressemelding 6. mai at regjeringen vil fremlegge en ny mineralstrategi høsten 2022, og USS ved Mineralutvalget ba straks om et møte for å komme med sine innspill. På møtet, som fant sted 8. september, kommenterte USS også Minerallovutvalgets innstilling NOU 2022:8, som ble overrakt ministeren 1. juli 2022.

USS oppsummerte sine innspill i fem punkter, som ble utdypet under møtet:

1. Grønt skifte forutsetter lokal medvirkning og aksept

 •  Behandlingstiden må kortes ned og effektiviseres, men ikke over hodet på kommunene

2. Konsesjonsmyndighet bør tilligge DMF,  men

 • Plan- og bygningsloven må fortsatt gjelde for saker om mineralutvinning, og det må innføres en rekkefølgebestemmelse
 • Det bør lovfestes et pålegg om tidlig-involvering av kommunene
 • Lang saksbehandlingstid skyldes ikke kommunene

3. Rett til kostnadsdekning for engasjement av sakkyndig bistand for kommunene

 • Etter mal fra Vassdragsreguleringsloven § 13

4. Kommunene må få lovfestet rett til både en verdiandel og en kompensasjon

 • Som for vannkraft og for vindkraft

5. Eierskapsregler

 • Mineraler er sikkerhetspolitikk

USS ved Mineralkommunene kom også med synspunkter på Minerallovutvalgets innstilling NOU 2022:8, som USS mener svekker kommunenes posisjon i mineralsaker.  Lovutvalget har heller ikke foreslått noen lokale skatter. Høringsfristen for NOU 2022:8 er 1. november 2022, og USS vil sende sin høringsuttalelse til medlemskommunene i god tid før høringsfristen.

USS mener dette må rettes opp i mineralstrategien og minnet om hva som står om mineraler i Hurdalsplattformen:

Mineraler

Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapingen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden.

Regjeringen vil:

 • Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.
 • Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.
 • Legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital der dette kan utløse lønnsomme prosjekter.
 • Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.
 • Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.
 • Legge til rette for elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.
 • Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og tilbakefylling.
 • Sørge for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk

Her kan du lese presentasjonen som ble benyttet på møtet.