Skip to content

USS møter i Oslo tingrett om felling av ulv innenfor sonen

USS har erklært partshjelp til støtte for staten i saken som skal opp for Oslo tingrett 13.-14. januar 2022.

Tingretten vedtok 29. desember en foreløpige stans i lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, og det er i denne saken det nå skal avholdes muntlige forhandlinger. USS vil som partshjelper møte med egen prosessfullmektig, advokat Espen Andreas Volden under forhandlingene.

Det er USS sitt syn at KLDs fellingsvedtak 22. desember 2021 er gyldig og at det ikke foreligger grunnlag for stans i jakten. USS vil be om at lisensfellingen iverksettes umiddelbart fordi vedtaket er i tråd med naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c. Lisensfelling er et virkemiddel for å etterleve Stortingets fastsatte bestandsmål og skal sikre at ulvebestanden begrenses i størrelse og utbredelse innenfor gjeldende rettslige rammer i naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Samtlige revirer det er truffet fellingsvedtak for, har tilhold i kommuner som er medlemmer av USS.

USS var partshjelper for Staten i saken om felling av ulv utenfor ulvesonen, jf. Høyesteretts sak HR-2021-662-A, og USS er for tiden partshjelper for Staten i ankesaken om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, jf. Borgarting lagmannsretts sak 21- 145082ASDBORG/02.