Skip to content

USS landsmøte 2024 – Kraftsamling for styrking av det lokale folkestyret!

Programmet for landsmøtet er nå klart. Nedenfor følger en hilsen fra leder Hanne A. Velure, med oppfordring om å bli med på den viktigste nasjonale arenaen for å diskutere politiske, juridiske og økonomiske utfordringer i utmarksspørsmål.

På dette landsmøtet, mitt siste som leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, håper jeg på rekordstor deltagelse. Ikke bare fordi det hadde gledet meg stort å få takket så mange som mulig for den jobben dere har gjort for de interesser USS er opptatt av og jobber for, men minst like mye for å illustrere viktigheten av å styrke arbeidet som USS og andre medlemmer i Naturressurskommunene gjør – det trengs!

Aldri har vi opplevd så mye press og angrep på lokaldemokratiet som det vi opplever nå. Lokal forvaltning og følgende lokal beskatningsrett utfordres kraftig av både internasjonale konvensjoner, og nasjonalt av intern kamp om fordeling av ressursene, både mellom stat og kommuner og kommunene imellom.

Det kommunale handlingsrom og vår hverdag preges stadig mer av internasjonale forhold. Klimakrisen og naturkrisen er kriser av global karakter og søkes løst gjennom gjensidig forpliktende avtaler mellom de deltakende land. Målene for reduksjon av klimagasser og vedtatte mål for vern av natur forplikter statene seg imellom. Dette utfordrer lokaldemokratiet og det lokale selvstyrets plass.

Lokale myndigheter er grunnpilaren i ethvert ekte folkestyre. Lokaldemokratiet som styresett forutsetter utstrakt selvbestemmelse og utøvelse av ansvar. Råderett over egne arealer og lokal beskatningsrett, som er nedfelt i Europarådscharteret om lokalt selvstyre, er viktige elementer i et lokaldemokrati, innenfor nasjonale rammer.

Erfaring viser at gjennomføringen av nasjonal politikk er avhengig av lokal legitimitet, tilslutning og respekt. Verken klimakrisen eller naturkrisen lar seg løse ved statlige diktat eller ved å omgjøre kommuner til statsfilialer, men krever bevisstgjøring og involvering av berørte lokalsamfunn.

Statens dialog med kommunene må bygge på en holdning om partnerskap og interessefellesskap med respekt for det lokale selvstyre. En slik holdning må gjennomsyre statsforvaltningen på alle nivåer og sektorer. Det er dessverre stadig flere eksempler fra areal- og naturforvaltningen på at en slik lokaldemokratisk forståelse ikke foreligger.

Lokal forvaltningsrett, makt og myndighet er grunnleggende forutsetninger for spredt bosetning – en nesten omforent, tverrpolitisk målsetning gjennom flere generasjoner og regjeringer. Det kommer stadig nye momenter som viser hvor viktig og riktig den norske modellen for omfordeling av ressurser har vært og er.

Krig i Europa og i Midt-Østen, kraftkrise, økt pris- og rentenivå setter oss alle på nye prøvelser. Sikkerhet og beredskap har fått et politisk fokus som vi ikke har opplevd på mange tiår.  Også USS-arbeidet vil frem over være preget av den nye globale og nasjonale situasjonen. Derfor er sikkerhet og beredskap og distriktenes betydning i dette, tema på årets landsmøte.

Innhold og tema for USS’ politiske arbeid har vært og er bredt, og det har vært stort engasjementet ute i kommunene. Aldri har vel viktigheten av USS og Naturressurskommunene som interesseorganisasjoner vært tydeligere enn nå. Derfor er det en stor glede å ønske velkommen til nytt landsmøte der vi tar videre arbeidet på våre mange arbeidsområder.

Landsmøtet vil ha bred deltagelse fra regjering og Stortinget, embetsverk, forsking, representanter for erfaringsbasert kunnskap og ikke minst har vi representanter for andre interesseorganisasjoner – både de vi helt eller delvis har interessefellesskap med, men også de organisasjoner vi i stor grad opplever å ha kryssende interesser med. Programmet finner du her.

Som USS-leder ønsker jeg meg enda et landsmøte med fokus på at politiske lovord om styrking av lokaldemokratiet, blir omgjort til praktisk politikk, handling, regler og rettigheter for våre lokalsamfunn. Husk alltid at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

Jeg ønsker våre medlemskommuner, representanter for regjering og Stortinget, fremstående foredragsholdere og debattanter hjertelig velkommen til en kraftfull samling rundt et spennende program. Har du ikke meldt deg på allerede, så gjør det nå! Påmeldingsskjema finner du her.

Vel møtt i Stjørdal!

Hanne Alstrup Velure, Leder

Tilknyttet arrangement