Skip to content

USS i møte med Klima- og miljøministeren om stortingsmeldingen om villrein – meld. st. 18 (2023-2024)

USS i møte med statsråd Andreas Bjelland Eriksen (Ap) for å diskutere hvordan berørte kommuner kan bli bedre involvert i prosessene med de tiltaksplanene som vil bli utarbeidet høsten 2024.

Fredag 12. april møtte den nye lederen i USS, Linda Døsen Stubsveen, sammen med Mariann Skotte (ordfører i Lesja), Lars Tarald Myrum (ordfører i Valle) og sekretariatet, statsråd Andreas Bjelland Eriksen (Ap) for å diskutere hvordan berørte kommuner kan bli bedre involvert i prosessene med de tiltaksplanene som vil bli utarbeidet høsten 2024, etter Stortingets behandling av meldingen.

Villreinens tilstand er i flere villreinområder bekymringsfull, og i stortingsmeldingen er påpekt at arealbruksendringer er hovedårsaken til den forverrede tilstanden. Regjeringen anbefaler derfor å  innføre «ein høg terskel for nye inngrep i villreinområda.» Det presiseres imidlertd at «ein høg terskel utelukkar ikkje at inngrep kan tillatast dersom tungtvegande samfunnsinteresser tilseier det.» USS understreket at kommuner i villreinområder både historisk og i dag har vist et stort forvalteransvar for villrein, og at USS deler regjeringens målsetting om bedring av villreinens tilstand. Det ble samtidig fremholdt at «helsetilstanden» i flere lokalsamfunn er krevende, både mht befolkningsutvikling og samfunnsutviklingen generelt.  USS etterlyste derfor et bredere helhetsperspektiv i meldingen. Statsråden uttrykte forståelse for kommunenes bekymring for det lokale handlingsrommet, og presiserte at regjeringen er opptatt av livskraftige lokalsamfunn også i villreinområder.

Statsråden fremhevet at meldingen først og fremst inneholder prinsipper for hvordan kvalitetsnormen bør følges opp, og at hvordan målene i kvalitetsnormen og stortingsmeldingen skal nås må fastsettes i tiltaksplanene. Det vil bli jobbet videre med meldingen inntil den er endelig vedtatt av Stortinget. Kommunene har dermed fortsatt mulighet til å påvirke hva som vil bli innholdet i den endelige politikken. Statsråden fastholdt videre det han uttalte på pressekonferansen i forbindelse med lanseringen av meldingen, om at «ingen skal måtte bidra med alt, men alle må bidra med litt».

USS er tilfreds med at statsråden avslutningsvis i møtet bekreftet at departementet i forbindelse med ferdigstillelsen av tiltaksplanene vil legge opp til en reell og god høringsprosess, hvor han lovet at berørte lokalsamfunn vil bli bedre involvert enn hva som har vært tilfellet frem til i dag.

Det er besluttet å avholde høring i Energi- og miljøkomitéen om villreinmeldingen 23. april 2024.