Skip to content

USS' høringssvar på NOU 2023:25 Klimautvalgets rapport

Den 30. oktober sendte Klima- og miljødepartementet NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050 på høring. Nedenfor kan du lese felles høringssvar fra LVK, LNVK og USS.

Klimautvalgets leder, Martin Skancke, presenterte fredag 27. oktober NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, som kommer med en rekke forslag og anbefalinger. Utredningen ser på hvordan Norge kan bli et lavutslippsamfunn i 2050. I presentasjonen ble det lagt vekt på at kommunene ville være viktig i arbeidet mot et lavutslippssamfunn, samtidig kan man ikke forvente at kommunene enkeltvis kan ta ansvar for globale og nasjonale hensyn. Derfor foreslår utvalget at det legges sterkere og tydeligere statlige rammer på kommunenes arealplanlegging. Klima- og miljødepartementet sendte rapporten på høring 30. oktober.

I samarbeid med Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar – LVK og Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner – LNVK, har USS utarbeide forslag til høringsuttalelse. Hele høringsuttalelsen finner du her.

Kommunene kan avgi egne høringsuttalelser på regjeringens nettside, her finner du også høringsbrev og høringsnotat sendt den 30. oktober – med høringsfrist 30. januar 2024.