Skip to content

USS er med i referansegruppen for motorferdsellovutvalget

Klima- og miljødepartementet nedsatte 3. september 2021 et offentlig utvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i regelverket om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.

Bakgrunnen for at utvalget er nedsatt er blant annet Stortingets vedtak 25. mai 2021, der Stortinget ber regjeringen «fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt».

Motorferdsellovutvalget består av 8 medlemmer. For å sikre at utvalget får nødvendig informasjon og kunnskap, har KLD etablert en referansegruppe bestående av representanter fra relevante virksomheter, organisasjoner og fagmiljøer. KLD har i forbindelse med oppnevnelsen av representantene til referansegruppen understreket at «Utvalget skal legge til rette for at referansegruppen får god anledning til å legge frem sine synspunkter og problemstillinger. Hovedtrekkene i innspillene fra referansegruppen og vurderingene av disse, skal fremgå av utvalgets endelige utredning.»

USS har jobbet med motorferdsel i utmark siden stiftelsen i 1976. USS er verken tilhenger av en generell liberalisering eller av noen generell tilstramming av regelverket. USS har både medlemskommuner som ønsker økt tilrettelegging for motorferdsel i utmark, og medlemmer som sier nei til slik motorferdsel. Som USS har påpekt i tidligere høringsuttalelser, må en grunnleggende premiss for motorferdselslovgivningen være at den legger til rette for fleksible løsninger, som kan tilpasses de lokale forhold og behov. Når motorferdselens påvirkning på naturmiljøet og mennesker varierer med de konkrete forhold, må lovgivningen inneholde det nødvendige rom for konkrete variasjoner. USS er derfor opptatt av at de lokaldemokratiske prosesser skal foreta den nødvendige interesseavklaring og avveining.

Motorferdsellovutvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. desember 2023. Utvalget ledes av Jon Christian Fløysvik Nordrum.

I brev 17. desember 2021 ble USS oppnevnt til å delta i referansegruppen. Kontaktperson er sekretariatet v/Chirsti Erichsen Hurlen.

Nærmere informasjon om medlemmer av utvalget og utvalgets mandat finnes her.

For nærmere informasjon

Chirsti Erichsen Hurlen