Skip to content

Stortingsmelding for villrein – en bedre tilstand for villreinen

Fredag 5. april 2024 la Klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen frem den varslede Stortingsmeldingen om villrein, «Meld. St. 18 (2023-2024) – Ein Forbedra tilstand for villrein».

Villreinen er under press, og gjennom stortingsmeldingen ønsker regjeringen å forbedre tilstanden til villreinen og villreinområdene i Norge.

Forvaltningen av villreinen er organisert i 24 villreinområder. Halvparten av områdene har dårlig kvalitet, mens 11 har middels kvalitet. Bare ett av de mindre villreinområdene har god kvalitet.

For å bedre villreinens levevilkår, har regjeringen fastsatt mål for tilstanden. Målene reflekterer det regjeringen mener er et riktig nivå mellom bærekraftig bruk og ivaretakelse av villreinfjellet, som foruten å omfatte alle villreinområdene også omfatter områdene utenfor villreinområdene som på ulike måter påvirker areal som brukes av villreinen, og som gir stor nytte for hele samfunnet.

Målet for tilstanden til villreinen er:

  • å stoppe den negative utviklingen i villreinområdene innen 2030,
  • å oppnå minimum middels kvalitet for alle villreinområdene innen 2050, og
  • å oppnå god kvalitet for alle nasjonale villreinområder innen 2100

Det er eit ambisiøst mål. Stat og kommune har eit særleg ansvar, men skal vi redde villreinen må alle sektorar og aktørar bidra. Samstundes er målet at alle skal bidra litt, snarare enn at nokon bidreg med alt, sier Bjelland Eriksen i en pressemelding i forbindelse med lanseringen av stortingsmeldingen.

Regjeringen mener at det uten nye og sterkere tiltak ikke vil være mulig å nå disse målene. Regjeringen fremmer derfor i meldingen ny politikk innenfor fem strategiske områder:

  1. helhetlig og restriktiv arealforvaltning i villreinfjellet
  2. økt tilrettelegging av villreinvennlig ferdsel
  3. bedre villreinhelse
  4. mer bærekraftig bestandsforvaltning
  5. målrettet restaurering av leveområdene til villreinen

Kostnadene med å oppnå målet om å stoppe den negative utviklingen innen 2030, vil i første rekke  være knyttet til en høy terskel for å etablere ny eller videre utvikling av menneskelig aktivitet som er negativ for villreinen. Når det gjelder målet om middels kvalitet i alle villreinområdene innen 2050 og god tilstand i alle nasjonale villreinområder innen 2100, vil kostnadene knytte seg til å gjennomføre ulike tiltak som forbedrer tilstanden for villrein, for eksempel naturrestaurering.

I meldingen foreslår regjeringen over 50 overordnede tiltak for å bedre forholdene for villrein. Tiltakene er omfattende og vidtrekkende, og dreier seg om alt fra informasjonsvirksomhet til ferdselsrestriksjoner, strenge restriksjoner for nye hytter i villreinens kjerneområde, statlige planretningslinjer, og rullering av regionale- og kommunale planer samt planvask.

Stortingsmeldingen er ment å gi politiske føringer. Men de konkrete tiltakene for å bedre tilstanden i det enkelte villreinområdet må gjennomføres i lokale tiltaksplaner. Tiltaksplanene etter kvalitetsnorm for villrein vil være regjeringens viktigste tiltak for å følge opp meldingen. Regjeringen påpeker i meldingen at det er viktig å involvere lokale og regionale aktører i arbeidet med tiltaksplanene. Det er særlig viktig at de regionale planene for villreinfjellene blir godt koordinerte med tiltaksplanene og at fylkeskommunene og kommunene blir godt involvert i arbeidet.

De første tiltaksplanene skal etter planen sendes ut på alminnelig høring i 2024, og de skal fastsettes tidlig i 2025.

USS har fått møte med statsråden 12. april 2024. Bakgrunnen for møtet er USS’ kritikk av manglende involvering av kommunene i arbeidet. Kommunene har riktignok vært invitert til innspillsmøter, men invitasjonen har vært på kort varsel med en ramme på 3 minutter for å fremme sitt syn sammen med en rekke andre aktører og organisasjoner. – Dette er etter USS syn ikke å anse som en reell involvering.

I møte med statsråden vil USS på vegne av berørte medlemskommuner be om at kommunene i sterkere grad tas direkte med i forbindelse med utarbeidelsen av de endelige tiltaksplanene. Det er kommunene som sitter med den største kompetansen om sine områder og det vil tjene både villreinen og de berørte lokalsamfunns interesser at kommunene er med.

Som ledd i den videre behandlingen av stortingsmeldingen vil USS etter en grundig gjennomgang avklare organisasjonens syn på de mer enn 50 overordnede tiltak som er foreslått. Medlemskommunene vil bli orientert ved et eget USS-Nytt.

Regjeringens pressemelding og stortingsmeldingen finner du her.

Ta kontakt med sekretariatet:

Chirsti Erichsen Hurlen
Espen Andreas Volden