Skip to content

Staten og USS vant i lagmannsretten – lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen kan igangsettes

Borgarting lagmannsrett har i dag forkastet kravet om midlertidig forføyning fra NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr for å forby lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen. USS er partshjelper for staten i saken, og er svært godt fornøyd med lagmannsrettens kjennelse.

Bakgrunnen for ankesaken er at Oslo tingrett i romjulen gav de tre foreningene medhold i kravet om midlertidig forføyning, og forbød gjennomføring av Klima- og miljødepartementets vedtak 20. desember om å felle ulvene på norsk side i grenserevirene Juvberget, Ulvåa og Kockohonka. Etter muntlige forhandlinger etter nyttår, opprettholdt tingretten forbudet i kjennelse 13. januar.

Staten anken deretter saken til lagmannsretten, og USS erklærte partshjelp. Lagmannsretten har i dagens kjennelse kommet til at departementets vedtak oppfyller vilkårene for uttak i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, og viser til føringene for tolkningen av bestemmelsen som Høyesterett gav i ulvesaken fra 2021 (HR-2021-662-A). Ifølge lagmannsretten er det ikke holdepunkter for å oppstille vesentlig strengere krav til konkretisering av begrunnelsen for uttak av ulv innenfor ulvesonen når bestandsmålet er oppfylt enn hva som Høyesterett kom til at kreves for uttak av ulv utenfor ulvesonen.

I april skal Høyesterett ta stilling til om departementets vedtak om uttak av Letjenna-reviret i 2019/2020 oppfylte lovens vilkår for uttak. USS er partshjelper til støtte for staten også i den saken.

Lagmannsrettens kjennelse 3. februar 2023 kan leses her.