Skip to content

Seier til kommunene i Høyesterett - Kommunene kan fremme søksmål om fjelloven kommer til anvendelse i Nordland og Troms

Høyesterett har i dag enstemmig gitt Bardu og Beiarn kommuner medhold i at de kan anlegge sak mot staten v/ Landbruks og matdepartementet og Statskog om fjelloven kommer til anvendelse i Nordland og Troms. Det var staten og Statskog som anket Hålogaland lagmannsretts avgjørelse, som hadde gitt kommunene medhold i at de kan saksøke staten. Staten og Statskogs anke til Høyesterett førte ikke frem. Kommunene og partshjelper Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) er svært fornøyd med Høyesteretts avgjørelse.
  • Kommunene har fått medhold i sine tre viktige hovedanførsler; – for det første at en kommune kan gå til søksmål mot staten, – for det andre at kommuner kan representere lokalbefolkningen i søksmål mot staten, og for det tredje at kommunene kan få prøvet om fjelloven gjelder i Nordland og Troms. Dette er tre viktige avklaringer fra Høyesterett – og vi merker oss at Høyesteretts avgjørelse er enstemmig, sier advokat Lasse G. Våg, som representerte kommunene.

Spørsmålet om hvorvidt fjelloven kommer til anvendelse i Nordland og Troms, har vært uavklart siden Skjerstad/Beiarn-dommen som ble avsagt i Høyesterett i 1991. Kommunene og USS mener at spørsmålet ble avklart i Skjerstad/Beiarn-dommen, men Landbruksdepartementet har avvist alle vedtak i kommunene i Nordland og Troms om oppnevning av fjellstyrer. Til tross for de rettskraftige avgjørelsene i Utmarkskommisjonen og Høyesterett, har departementet fastholdt at det ikke er statsallmenninger i fjellovens forstand i Nordland og Troms. Nå blir dette et spørsmål for domstolene.

  • For kommunene og lokalsamfunnet er det av stor betydning å få prøvd om fjelloven gjelder, slik at vi også i de nordlige delene av landet får på plass en lokal demokratisk forvaltning av utmarka, hvor inntektene blir liggende igjen lokalt. Det vil styrke næringsgrunnlaget for befolkningen i Nordland og Troms, sier advokat Caroline Lund, som representerte USS. Dette er viktige prinsipper, og som også støttes av Norges Fjellstyresamband og av Bondelaget.

Prosessen videre er nå at saken går tilbake til tingretten som skal avgjøre det materielle spørsmålet om fjelloven gjelder