Skip to content

Seier i Høyesterett i ulvesaken

Dommen gir viktige avklaring om bestandsmålets betydning innenfor ulvesonen.

Høyesterett har i dag, 16. mai, avsagt dom i saken om hvorvidt Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulvene i Letjenna-reviret innenfor ulvesonen var gyldig. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG var partshjelper for staten i saken, og var representert av advokat Stein Erik Stinessen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Høyesterett konkluderer med at vedtaket var gyldig, og at staten frifinnes. Staten og partshjelperne vant dermed saken.

Advokat Stein Erik Stinessen mener Høyesterett gir viktige avklaringer for ulveforvaltningen innenfor ulvesonen:

  • Dommen gir viktige avklaring om bestandsmålets betydning innenfor ulvesonen. Ifølge Høyesterett svekkes vernehensynene når bestandsmålet er nådd. Konsekvensen av dette er at kravene til andre offentlige hensyn senkes – det skal mindre til for å kunne tillate felling når bestandsmålet er oppfylt. Staten og partshjelperne fikk derfor medhold i at vedtaket var gyldig, fordi det bygger på at bestandsmålet var oppfylt, og at et uttak ned mot bestandsmålet da vil dempe konfliktnivået og styrke tilliten til forvaltningen – som er slike offentlige hensyn. I motsetning til lagmannsretten, finner Høyesterett ingen grunn til å betvile den balanseringen av interessene som fellingsvedtaket bygger på, og som er i tråd med Stortingets vedtatte forutsetninger. Høyesterett legger dermed stor vekt på føringene fra Stortinget og de brede rovviltforlikene som er inngått de siste 20-30 årene.