Skip to content

Revidert nasjonalbudsjett: Økt bevilgning til kommunale skadefellingslag

Stortinget vedtok Regjeringens forslag om å øke bevilgningen til skadefelling av rovdyr gjennomført av kommunale/interkommunale skadefellingslag med 10 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide skriver følgende i en pressemelding om vedtaket:

«Rask og effektiv skadefelling av rovdyr er viktig i tapsutsatte beiteområder. Da trengs god organisering og forberedelser av fellingslagene, godt trente hunder, kommunikasjonsutstyr og kompetansebygging. Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett gir et løft til kommunene. Jeg håper nå at kommunene gjør sitt for å bidra til en mer effektiv skadefelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Ved tillatelse til skadefelling av rovdyr er det normalt kommunale eller interkommunale skadefellingslag som gjennomfører fellingsoppdraget. Ekstrabevilgningen for 2023 foreslås benyttet til blant annet utvidet kurstilbud til fellingslagene, samt tilskudd til oppgradering av tekniske hjelpemidler slik som kommunikasjonsutstyr.

Pengene i revidert nasjonalbudsjett er ettårige. Jeg er opptatt av at de skal brukes slik at de styrker rovviltforvaltningen og gir mer effektiv gjennomføring av skadefelling i flere år framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.».

USS er tilfreds med vedtaket, og ser det som svært positivt at Regjeringen og Stortinget anerkjenner de kommunale skadefellingslagene og betydningen av innsatsen disse lagene nedlegger. Effektiv skadefelling er en avgjørende del av forvaltningsregimet for rovvilt. Ekstrabevilgningen burde imidlertid gjøres om til en fast økning av budsjettposten, i stedet for en ettårig ekstrabevilgning.

USS arbeider videre med å forbedre virkemidlene skadefellingslagene har til rådighet, bl.a. gjennom arbeid for å innføre en egen skadefellingsforskrift.