Skip to content

Resolusjon fra landsmøtet i USS 2021 – om motorferdsel

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om motorferdsel:

Resolusjon om motorferdsel – USS landsmøte 2. november 2021:
Motorferdsellovutvalget

USS krever plass i motorferdselslovutvalget

Den 3. september 2021 nedsatte Solberg-regjeringen et lovutvalg til en gjennomgang av regelverket om motorferdsel og å komme med forslag til endringer. Som bakgrunnen for utvalget viser Regjeringen til Stortingets vedtak av 25. mai 2021 hvor det heter:

“Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt.”

Klima og miljødepartementet (KLD) mener Stortingets vedtak er godt egnet for oppfølging gjennom et offentlig lovutvalg.

USS, som siden stiftelsen i 1996 har jobbet mye med motorferdsel i utmark, er ikke gitt plass i utvalget.

De første forsøkskommunene var alle medlemmer av USS og USS har vært med på alle evalueringer, og har deltatt i en rekke møter i KLD om problemstillingene knyttet til motorferdselsloven. USS sekretariatet har gjennom bistand til medlemskommunene også bred erfaring med de praktiske problemstillingene dagens regelverk reiser.

Mandatet åpner for en bred gjennomgang av regelverket, og utvalget står fritt til å foreslå endringer i motorferdselloven eller en helt ny lov. Utvalget skal legge vekt på å skape klare regler som er enklere å praktisere. Motorferdsellovens formål om «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen», jf. § 1, ligger fast.

USS har årelang erfaring med disse problemstillingene og kjenner utfordringene i dagens lovverk. USS representerer 101 kommuner med store utmarksområder. Utvalget er et lovutvalg som skal vurdere kompliserte rettslige problemstillinger.

USS’ landsmøte ber om at utvalget suppleres med representant fra USS.