Skip to content

Resolusjon fra landsmøtet i USS 2021 – om mineraler

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om mineraler:

Resolusjon om mineraler – USS landsmøte 2. november 2021:
Minerallovutvalget

Minerallovutvalget må suppleres med et eget utvalg som skal vurdere en lokal beskatningsrett på mineraler

Solbergregjeringen oppnevnte minerallovutvalget 23. juni 2020. Utvalget hadde opprinnelig frist til å levere sin NOU 1. desember 2021. Utvalget er gitt et bredt mandat og skal komme med forslag til hvordan mineralloven, som er fra 2010, kan videreutvikles og moderniseres. Flere av temaene krever grundige vurderinger og berører flere fagområder og interesser.

– Utvalgtet er satt med representanter fra mineralnæringen og samiske organisasjoner, men verken Utmarkskommunene eller Mineralkommunene, som til sammen organiserer 101 kommuner, har fått plass i utvalget.

USS har hatt møter med utvalget og sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med en anmodning om at mandatet til minerallovutvalget også skulle omfatte lokale skatter og avgift til de berørte kommuner, slik at kommunene sikres en andel av verdiskapningen mineralnæringen gir opphav til. Departementet avslo dette ved brev 22. mars 2021.

I Hurdalsplattformen fremgår at Støre-regjeringen ønsker en ny politikk for lokal beskatningsrett av mineralnæringen:

«Regjeringen vil:
… Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.»

USS vil derfor be om at spørsmålet om lokal verdiandel utredes i et eget hurtigarbeidende utvalg – som gis samme frist som Mineralutvalget. Mineralkommunene bør gis en plass i utvalget.