Skip to content

Regjeringen girer opp mineralsatsingen med 20 millioner kroner

Regjeringen skriver i forbindelse RNB:

Norge har store mineralforekomster som vil være viktig i det grønne skiftet. I statsbudsjettet for 2023 bevilget regjeringen 10 millioner kroner til kartlegging av mineralressurser. Regjeringen vil få mer fart på næringen og foreslår derfor å sette av ytterligere 20 millioner kroner til oppfølging av den kommende mineralstrategien.

– Det vil være en enorm etterspørsel etter kritiske mineraler og metaller i Norge og Europa i mange år fremover, og vi har et stort potensial for ytterligere utvinning og produksjon. For å utnytte det norske potensialet ytterligere og for å legge til rette for en mer bærekraftig mineralnæring, er det behov for økt kartlegging og forskningsinnsats, sier næringsministeren Jan Christian Vestre.

Økt og sikrere tilgang til kritiske mineraler og metaller er en forutsetning for det grønne skiftet og for å sikre robuste verdikjeder for industrien i Norge og Europa. Skal det norske potensialet for næringen utnyttes ytterligere, krever det økt lete- og kartleggingsvirksomhet.

– Gode geologiske data er en forutsetning for at de private lete- og undersøkelsesselskapene kan gjøre presise undersøkelser. Derfor foreslår vi å bevilge 10 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse til økt kartlegging av norske mineralressurser, og at dette rettes særlig mot kritiske mineraler, sier Vestre.

Behov for mer forskning

For å legge til rette for bærekraftig mineralnæring er det behov for forskning på flere områder fremover. Derfor foreslår regjeringen også fem millioner kroner til Norges forskningsråd for å kartlegge behovet for mer kunnskap og forskning på området.

– Miljømessig og sosial bærekraft, teknologi og sirkulærøkonomi, er områder hvor det er behov for kunnskap og forskning fremover. Løsninger på utfordringer knyttet til bærekraft er helt avgjørende for å sikre langsiktige vekstmuligheter. Det krever at vi bruker mer ressurser på forskning, sier næringsministeren.

Mineralstrategi rett rundt hjørnet

Fremtidens mineralnæring i Norge skal skille seg fra mineralutvinning andre steder i verden. Tilgangen samfunnet og industrien har til kritiske mineraler og metaller er blant områdene den nye strategien tar for seg, med klare rammer for bærekraft og miljø. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen også fem millioner kroner ekstra til tiltak som kommer i strategien.

– Vår ambisjon er at Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring. Arbeidet med denne strategien er stort og omfattende. Jeg er opptatt av at vi forener både industrien, lokalsamfunnene og miljøbevegelsen, og vi må se på hvordan vi kan legge til rette for vekst i norsk mineralnæring der vi legger vekt på miljømessige og sosiale hensyn. Denne strategien skal vise vei for næringen og skal stå seg i fremtiden, sier næringsministeren.