Skip to content

Regjeringen fremmer ny tiltakspakke for reindrift og energi

Regjeringen legger i dag frem en ny tiltakspakke for bedre ivaretakelse av reindrifta ved planlegging og utbygging av energianlegg.

Med reindrift fra Finnmark og til Engerdal kommune i Hedmark vil tiltakspakken berøre medlemskommuner både i LVK, LNVK og USS. En rekke av de tiltakene som blir lansert, vil få direkte betydning for kommunenes planarbeid, og det varsles også nye statlige planretningslinjer hvor hensynet til reindrifta vektlegges. Andre tiltak gjelder rovviltforvaltningen, både mulige endringer i bestandsmål og styrking av hensynet til reindrifta i den løpende rovviltforvaltningen. Og overordnet alle tiltak ligger behovet for mer fornybar utbygging, både av vannkraft og vindkraft, og økt nettutbygging.

LVK, LNVK og USS vil på vegne av sine om lag 200 medlemskommuner be om møte med berørte departement for å sikre at kommunenes interesser, oppgaver og ansvar blir ivaretatt. Som grunnlag for slikt møte ber vi med dette om eventuelle synspunkter fra medlemskommunene, både på de varslede tiltak og mulige forslag til andre tiltak.

Hele pressemeldingen kan du lese her.

Ta kontakt med sekretariatet:

Stein Erik Stinessen