Skip to content

Ordføreropprop fra USS-kommuner om villreinprosessene

På vegne av ordførerne i 42 USS-kommuner som blir berørt av de pågående prosessene med utarbeidelse av tiltaksplaner og stortingsmelding om villrein, har USS i dag oversendt et ordføreropprop til Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Oppropet tar til orde for at prosessene med tiltaksplanene og stortingsmeldingen må bremses, og at de berørte kommunene involveres i betydelig sterkere grad. I tillegg krever ordførerne en avklaring av hva som vil bli den faktiske og juridiske betydningen av tiltaksplanene for kommunenes arealplanarbeid, samt hvor og hvordan de regionale planer for villrein og samfunn står i prosessene.

Igangsettingen av prosessene med tiltaksplanene og stortingsmeldingen ble kunngjort av KLD i oktober 2022. Bakgrunnen er Kvalitetsnormen for villrein, fastsatt av KLD 24. juni 2020, jf. særlig artikkel 4 og 5, og den første klassifiseringen i henhold til Kvalitetsnormen fra 2022. Forslag til tiltaksplaner skal overleveres KLD allerede innen 1. desember 2023. Stortingsmeldingen skal bygge på forslagene til tiltaksplaner, og er planlagt fremlagt for Stortinget innen mars 2024. Kommunene er invitert til relativt korte, digitale innspillsmøter, men er utover dette ikke en del av det igangsatte arbeidet.

Ordføreroppropet kan leses her.