Skip to content

Motorferdsellovutvalget foreslår en ny lov

Motorferdsellovutvalget har i dag 21. mai 2024 avgitt sin innstilling, NOU 2024: 10 Ny motorferdsellov - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Utvalget foreslår å lage en helt ny lov, likevel slik at  dagens regler i hovedsak videreføres, men med enkelte justeringer. I en pressemelding opplyser utvalget at det er lagt vekt på å klargjøre, samle og modernisere regelverket, samt å lage en lov som kan stå seg over tid.

Det følger av mandatet at utvalget skulle foreslå regler som øker det lokale selvstyre. Utvalget har derfor tatt utgangspunkt i at myndigheten til å regulere motorferdsel i stor utstrekning skal ligge til kommunene, og foreslår å gi kommunene myndighet til å tillate og begrense motorferdsel gjennom enkeltvedtak, forskrifter og arealplaner etter plan og bygningsloven. Utvalgets forslag innebærer en rekke endringer i reguleringen av motorferdsel, som i større eller mindre grad vil gi kommunene økt handlingsrom.

USS har særlig merket seg følgende forslag fra sammendraget:

  • kommunene får myndighet til å kreve gebyr for behandling av søknader om motorferdsel
  • vårforbudet i Nord-Troms og Finnmark fjernes, noe som innebærer at kommunene i Nord-Troms og Finnmark kan gi tillatelser til motorferdsel også om våren
  • en del av motorferdsel skal reguleres gjennom arealplaner etter plan – og bygningsloven
  • bedre kontroll med motorferdselen og flere tiltak mot ulovlig ferdsel

Samtidig foreslår utvalget:

  • klarere retningslinjer til vedtak om motorferdsel og tydeligere krav til de tillatelsene kommunene gir
  • i særskilte tilfeller å flytte kommunenes myndighet til å dispensere midlertidig til et regionalt eller statlig organ, samt at statsforvalterne i enkelte situasjoner skal ha mulighet til å forby eller begrense motorferdselen midlertidig eller varig for å ivareta interessene loven verner

Klima- og miljøminister opplyste ved overleveringen at lovforslaget vi bli sendt ut på høring umiddelbart. Høringsfristen er foreløpig ikke satt. USS vil gå grundigere igjennom forslagene og komme forslag til høringsuttalelse som kommunene kan nyttiggjøre seg av i sine høringsuttalelser. Kommuner som har innspill eller synspunkter på utvalgets forslag, kan sende disse til sekretariatet v/Chirsti Erichsen Hurlen eller Marte Enger.

Ta kontakt med sekretariatet:

Chirsti Erichsen Hurlen