Skip to content

Mineralkommunenes kommentarer til regjeringens mineralstrategi

Mineralkommunene, med tilslutning fra landsstyret i USS, kommenterer regjeringens mineralstrategi i et brev til næringsministeren. «Vi er skuffet over at regjeringen overser kommunene. Å overføre mer myndighet til Direktoratet for Mineralforvaltning, på kommunenes bekostning, vil kommunene advare mot. Det er også helt avgjørende for lokal aksept å få på plass konsesjons- og skatteregler som innebærer at en del av verdiskapningen blir igjen i de berørte lokalsamfunnene», sier leder i Mineralkommunene Jonas Andersen Sayed.
  • I presentasjonen i juni markedsførte næringsministeren strategien med at man ville styrke Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) som en «one stop shop». Mineralkommunene er urolige for at dette betyr at regjeringen vil følge minerallovutvalgets forslag i NOU 2022:8 om å overføre myndighet til DMF, på kommunenes bekostning. Det vil være et skritt i feil retning. Regjeringen burde ha lært av vindkraftprosessene, som stoppet helt opp på grunn av manglende lokal aksept.
  • Mineralkommunene er også urolig for at budskapet om at det skal iverksettes et «fast track»-spor, i realiteten vil innebære en svekkelse av kommunenes rolle som den primære arealmyndighet etter plan- og bygningsloven, slik at kommunene reduseres til en ordinær høringsinstans. Dette har Mineralkommunene advart mot.
  • «Vi er også skuffet over at regjeringen ikke sier i strategien at vertskommunene vil få lovfestet rett til direkte inntekter fra mineralnæringen. Dette ble jo signalisert i Hurdalsplattformen. Mange selskaper har en god inntjening og det er av avgjørende betydning for lokal tilslutning, særlig for nye prosjekter, at en del bli liggende igjen i form av skatter eller avgifter» sier Jonas Andersen Sayed, leder i Mineralkommunene.

I brevet sendt til næringsminister Jan Christian Vestre 30. august, etterlyser Mineralkommunene også en gjennomgang og vurdering av hvorvidt dagens konsesjons- og eierskapsregler sikrer nasjonal kontroll over mineraler som er viktige geopolitisk.

Hele brevet kan dere lese her.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med sekretariatet:

Chirsti Erichsen Hurlen