Skip to content

Kommuner med villrein oppfordres til å delta på KDDs innspillsmøter om ny stortingsmelding

Regjeringen arrangerer innspillsmøter om ny stortingsmelding om villrein. USS oppfordrer berørte kommuner til å stille opp på de digitale møtene. Neste innspillsmøter er allerede 18. og 19. september, med påmeldingsfrist 10. september. Møtet 18. september er for villreinområdene nord for Sognefjorden, mens møtet 19. september er for villreinområdene sør for Sognefjorden.

Påmelding kan gjøres via departementets hjemmeside: Invitasjon til innspillsmøter om stortingsmelding om villrein – nærmere om innholdet i ny politikk – regjeringen.no

USS orienterte på landsmøtet 2023 om regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om villrein. USS har, i tråd med hva landsmøtet besluttet, bedt Klima- og miljødepartementet (KDD) om at prosessen utsettes slik at de berørte kommuner kan få deltatt med innspill. I brev 15. juni 2023 svarte KDD at prosessen ikke vil bli utsatt. I etterkant er det likevel sendt ut nærmere informasjon om arbeidet – og det arrangeres nå jevnlige innspillsmøter.

USS har påpekt overfor departementet at innspillsmøter med kommunene ikke er tilstrekkelig. Siden tiltaksplanene vil få stor betydning for kommunene, burde vertskommunene ha blitt involvert mer direkte og sterkere i arbeidet med Stortingsmeldingen. Etter det USS erfarer har informasjonen om innspillmøtene til dels vært mangelfull, noe som har ført til at det er få kommuner som har deltatt. Det er videre uklart i hvilken grad innspillene blir hensyntatt i det videre arbeidet. Siden arbeidet nå har kommet så langt, antar USS at det er uaktuelt å stoppe prosessen. I stedet oppfordrer USS kommunene til å stille opp på de møtene er igjen.

I en pressemelding fredag 1. september har KDD skissert fem overordnede politikkområder «der man ser at det kan være behov for nye eller sterkere tiltak og virkemidler». Det er opplyst at dette er områder

«som samlet sett skal svare ut de mest sentrale delene av utfordringsbildet, og som på denne måten vil kunne bidra til å bedre tilstanden for villrein. De fem områdene er bestandsforvaltning, dyrehelse, arealforvaltning, restaurering og ferdsel». (understreket her)

De fem overordnende politikkområdene er nærmere beskrevet her: Regjeringen ber om innspill til ny villreinpolitikk – regjeringen.no

Berørte kommuner oppfordres til å inngi skriftlig innspill til de overordnede politikkområdene innen 1. oktober.