Skip to content

Innstilling til KS-styret: Nei til omfordeling av inntekter fra naturressurser i inntektssystemet

Administrasjonen i KS anbefaler at man ikke går videre med Inntektssystemutvalgets forslag om å omfordele vertskommunenes inntekter fra naturressurser. Det kommer fram i forslaget til høringsuttalelse om nytt inntektssystem for kommunene, som skal behandles av KS’ hovedstyre fredag. «En betydelig andel av fellesskapsinntekter fra utnyttelse av lokale naturressurser må komme anleggskommunene til gode», skriver administrasjonen i sitt forslag til høringsuttalelse.
KS’ administrasjon skriver videre at dette vil gi kommunene en rimelig kompensasjon for ulempene, og at man lokalt kan ta del i verdiene som skapes fra utnyttelsene av naturressursene.

I artikkelen i Kommunal rapport i dag 13. desember 2022 heter det videre:

Ulike meninger

KS’ administrasjon går dermed imot Inntektssystemutvalgets forslag om at kommuner som har inntekter fra kraftproduksjon, havbruk og lignende, skal avgi 10 prosent av disse til utjevningsordningen mellom kommunene.

Forslaget fikk flere ordførere til å se rødt da det ble lanserte tidligere i høst. Andre ordførere antydet at de gjerne skulle sett at enda mer av inntektene fra kraftproduksjon og havbruk ble jevnere fordelt mellom kommunene. 

Det betyr at noen ender opp med å bli skuffet.

Mer prinsipielt foreslår administrasjonen likevel at også en andel av inntektene til fellesskapet fra utnyttelsen av naturressurser, må inngå i den samlede finansieringen av alle kommuner gjennom inntektssystemet.

«Dette er i tråd med hvordan dagens naturressursskatt fra vannkraft funger, og som det også er foreslått at de nye naturressursskattene for havbruk og vindkraft skal fungere», står det i forslaget.

Mer lokal skattefrihet

KS-administrasjonen er positive til dagens skatteutjevning, som de mener ivaretar både hensynet til likeverdig tjenestetilbud og lokal forankring av inntektene. 

Samtidig er det et ønske om økt kommunal skattefrihet.

«Beskatningsfriheten for eiendomsskatt bør tilbakeføres til slik den var før 2019. Uavhengig av dette bør muligheten til friere kommunal skattøre for inntektsskatt utredes nærmere, som alternativ eller tillegg til friere eiendomsbeskatning», står det i forslaget.

Når det gjelder ordningen med tilskudd per grunnskole, er KS-administrasjonen enig med Inntektssystemutvalget i at denne bør fjernes. De foreslår også at omfanget av regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet begrenses, slik Inntektssystemutvalget tar til orde for.»

Saken skal behandles av hovedstyret fredag.