Skip to content

Høyesterett skal behandle sak om lisensfelling av ulv innenfor sona

Ankeutvalget i Høyesterett besluttet denne uken å henvise anken over Borgarting lagmannsretts dom i Letjenna-saken til behandling.

Dette innebærer at saken har sluppet gjennom det trange nåløyet for å bli behandlet i Høyesterett, og at Høyesterett dermed for andre gang på under to år skal ta stilling til hva som er vilkårene for lisensfelling av ulv.

Saken står mellom Staten v/Klima- og miljødepartementet og NOAH – for dyrs rettigheter. På samme måte som for lagmannsretten, har USS har erklært partshjelp til støtte for staten i saken. For Høyesterett har også Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG erklært partshjelp til støtte for staten. Alle partshjelperne representeres av samme prosessfullmektig fra Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Saken gjelder gyldigheten av Klima- og miljødepartementets vedtak fra 2019 om felling av seks ulver i Letjenna-reviret. Tingretten og lagmannsretten har tidligere kommet til at vedtaket var ugyldig. Det sentrale spørsmålet er hva som er vilkårene for felling av ulv innenfor ulvesona, og nærmere bestemt om hensynet til konfliktdemping og tillit til forvaltningen utgjør slike «offentlige interesser av vesentlig betydning» som medfører at vilkåret i naturmangfoldloven § 18 (1) c er oppfylt. USS gjør gjeldende vedtaket er gyldig, og at en forvaltning av ulv i tråd med bestandsmålet som Stortinget har vedtatt både er nødvendig og i tråd med gjeldende lover og konvensjoner.