Skip to content

Høringssvar fra USS – NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

USS v/Hyttekommunene har sendt inn høringssvar til inntektssystemutvalgets utredning – NOU 2022: 10. I høringssvaret argumenterer USS for at inntektssystemet i større grad må ta hensyn til deltidsinnbyggerne som mange kommuner har ansvar for å gi tjenester til store deler av året.

USS har tidligere innlevert felles høringsuttalelse til Inntektssystemutvalgets forslag med Naturressurskommunene knyttet til forslaget om en «moderat» utjevning av vertskommunenes inntekter fra naturressurs, se uttalelsen datert 8. november 2022.  USS er sterkt imot Inntektssystemets forslag om utjevning, og viser i denne sammenheng særlig til uttalelsene fra Brandtzæg-utvalget.

Denne høringsuttalelsen er konsentrert om USS forslag om å hensynta at en rekke distriktskommuner har et langt høyere innbyggertall som følge av at stadig flere benytter sine fritidsboliger som deltidsboliger. Det er USS’ syn at utviklingen har ført til at spørsmålet om likeverdige tjenester i større grad enn i dag må vurderes i lys av det reelle antall personer som bor eller oppholder seg i kommunen, ikke utelukkende på grunnlag av hvem som anses som fastboende eller folkeregistrert i kommunen.

USS opplever at inntektssystemutvalget bagatelliserer problematikken.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.