Skip to content

Høring – Sekretariatet ber om innspill til Motorferdsellovutvalgets utredning

Vi ber om at innspill sendes sekretariatet innen 1. august.

Motorferdsellovutvalgets utredning, NOU 2024: 10 Ny motorferdsellov – Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, er nå sendt ut på offentlig høring med høringsfrist 15. september 2024.

Sekretariatet tar høyde for å sende inn høringsuttalelse i løpet av andre uken i august.

Har du innspill til utredningen, ber vi om at dette sendes sekretariatet ved Chirsti Erichsen Hurlen eller Marte Enger innen 1. august.

Dokumentene i saken ligger på Regjeringens nettsider.