Skip to content

Fortsatt skuffet - Nærings- og fiskeridepartementet har ingen planer om å sikre vertskommunene inntekter fra mineralnæringen

Mineralkommunene og USS har siden 2013 fremmet krav om at vertskommuner må få ta del i verdiskapingen som skjer i mineralnæringen.

Det er et stort behov for mer mineralutvinning om vi skal få til grønn omstilling. For å få det til er det nødvendig med lokal medvirkning og aksept. Her er det mye å lære fra vindkraften, som har vist at to forhold er helt sentrale:

  • Vertskommunene må få en andel av verdiskapningen
  • Kommunenes rolle som den primære arealforvalter må styrkes, ikke svekkes

I Hurdalsplattformen står det at Regjeringen vil «[v]urdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt». Da regjeringen senere varslet at det ville komme en egen Mineralstrategi, sto det i pressemeldingen at departementet ville «[u]trede hvordan en større del av verdiskapingen i mineralnæringen kan bli igjen lokalt og nasjonalt». Dette skapte forventninger.

Skuffelsen var derfor stor hos Mineralkommunene da regjeringens mineralstrategi kom 21. juni 2023. Der står det ingen ting om inntekter til kommunene. Det står heller ingen ting om hvilke konkrete tiltak som vil bli iverksatt for å sikre lokal oppslutning eller styrke kommunenes posisjon, rolle, ansvar eller rettigheter i mineralsaker fremover.

Mineralkommunene ba derfor om et møte med politisk ledelse i NFD. I møte i dag med statssekretær Anne Marit Bjørnflaten, fremkom det at departementet heller ikke har noen umiddelbar planer om å utrede et skatte- og avgiftsregime på mineralnæringen. Det er heller ikke omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett.