Skip to content

Webinar om Eiendomsskatt på kraftlinjer - videre oppfølging 21. desember kl. 08.00

Statnett har fremmet krav om retting og tilbakebetaling av skatt på grunn under kraftlinjer. LVK er bedt om å følge opp sakene - og gjennom samarbeidet med LVK har USS medlemskommuner fått anledning til å delta i på Teamsmøter som avholdes 21. desember kl 0800 og 4. januar 2023 kl 0800.

Eiendomsskatt på kraftlinjer – videre behandling av klager og omgjøringsbegjæringer

Sakens bakgrunn er at Statnett har sendt krav om retting og tilbakebetaling av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer for skatteårene 2019 til 2021 til en rekke kommuner. Mange kommuner har avvist kravene med å vise til at klagefrist og søksmålsfrist er utløpt. I ettertid har Statnett også sendt inn tilsvarende krav for 2022.

Nedenfor følger informasjon og anbefaling om videre behandling av pågående klage- og rettingssakene.

Stortinget har vedtatt endring i eiendomsskatteloven § 4 som innebærer at det er eier av nettanlegget som også skal betale skatt for grunnen under linjene. Dette er i tråd med hva LVK og KS har bedt om.  Selve vedtaket er i tråd med Finanskomiteens innstilling.

Lovvedtaket

Stortingets lovvedtak er datert 13. desember  – og setter til side Borgarting lagmannsretts rettsoppfatning i  dom 11. oktober 2021. Lovendringen innebærer at gjeldende praksis videreføres. Stortingets vedtak er i tråd med Finanskomiteens innstilling og innebærer at regjeringens forslag om en ny sjablongregel for verdsettelse av grunnen droppes. Også dette er i tråd med hva LVK  og KShar bedt om, og betyr at kommunene slipper å taksere samtlige nettanlegg på nytt fra 2023.

Lovvedtaket kan leses her Lovvedtak 28 (2022-2023) – stortinget.no

Lovendringen trer i kraft fra og med skatteåret 2023.

Behandling av klage- og rettingssaker for perioden 2019-2021 og 2022

  • Statnett har tidligere endt brev til en rekke kommuner med krav om retting for skatteårene 2019-2021 på bakgrunn av lagmannsrettens dom  nevnt over. I brevene anføres det at verdien av grunn må tas ut av eiendomsskattegrunnlaget og at kommunene har en plikt til å rette utskrivingen av eiendomsskatt fra 2019 til 2021.
  • I ettertid er det også sendt krav om retting for 2022.
  • En rekke kommuner har allerede behandlet de opprinnelige klagesakene for perioden 2019-2021 og avvist kravene. Andre kommuner har avventet å behandle klagene i påvente av en dom i lagmannsretten. Ettersom situasjonen  varierer fra kommune til kommune, kan ikke gis en felles anbefaling for behandling av sakene for alle medlemskommuner. Nedenfor følger en orientering ut fra de ulike situasjoner kommunene kan være i

Kommuner som har fattet endelig vedtak i klagesak for skatteårene 2017 til 2021

  • Dersom kommunen har fattet endelig klagevedtak i klagenemnda for skatteårene 2017 til 2021, er klagen er endelig avgjort for disse årene. Kommunen har ingen plikt til å rette for disse årene, jf. eiendomsskatteloven § 17, og rettingskravet for disse årene kan avvises.
  • LVK har utarbeidet et forslag til brev om avvisning av kravet om retting som er sendt ut til LVKs medlemskommuner tidligere. Malen gjelder for kommuner som har fattet endelig vedtak vedrørende klage fra netteiere i perioden 2017 til 2021. Kommuner som ikke har mottatt malen, kan ta kontakt med sekretariatet.

Kommuner som ikke har mottatt klage for skatteårene 2017 til 2022

  • Dersom kommunen ikke har mottatt noen klage vedrørende nettanlegg i perioden 2017 til 2022, er vedtakene endelige ettersom både klage- og søksmålsfrister er utløpt. Kommunen har som det fremgår over ingen plikt til å rette, og krav om retting kan avvises. Overnevnte mal for avvisning er ikke tilpasset kommuner som ikke har mottatt klage for tidligere skatteår. Kommuner som mottar krav om retting uten at det er mottatt klage anbefales derfor å kontakte sekretariatet slik at svaret kan tilpasses.

Kommuner med klager som ikke er behandlet

  • Det er opplyst at enkelte kommuner har avventet behandling av klagesaker i påvente av endelig dom i saken og den etterfølgende lovendringen. Kommuner med slike uavsluttete klagesaker kan også til å kontakte sekretariatet for nærmere rådgivning.

Krav om retting for 2022

  • Statnett har også sendt krav om retting til flere kommuner for skatteåret 2022. LVK vil sende ut forslag til kommunene om hvordan kommuner som har mottatt klage og krav om retting for tidligere skatteår som er ferdig behandlet. Kommuner som ikke har mottatt klage eller krav om retting for tidligere skatteår og kommuner med åpne klagesaker anbefales å kontakte sekretariatet.

Klager til Sivilombudet

  • Sekretariatet er kjent med at Statnett har påklaget kommunenes vedtak om avvisning inn for Sivilombudet. LVK vil følge opp dette på vegne av kommunene, og ber om at kommuner som har mottatt klager tar kontakt med sekretariatet.

Teamsmøte

Det vil bli avholdt to teamsmøter for å orientere om lovendringen og de ulike problemstillingene. Datoer for Teamsmøtene er 21. desember kl 0800 og 4. januar 2023. Deltakerlenke er sendt på e-post til medlemskommunene. Ta kontakt med sekretariatet dersom du ikke har mottatt en lenke.

Kommuner som har spørsmål, ønsker å få tilsendt mal eller har behov for bistand, kan ta kontakt med Svein Gjørtz eller Constance Jessen Holm.