Skip to content

Beste bærekraftige hyttekommune 2023

Vi gratulerer Åseral kommune med utmerkelsen!

Det var Åseral kommune som gikk av med seieren som Beste Bærekraftige Hyttekommune 2023 under USS landsmøte. Med i teten som nominerte var også Engerdal og Oppdal.

Rammene for prisen er som følger:

  • Hvordan inkluderer man deltidsinnbyggerne som ressurs i f.eks. kommunens utviklingsarbeid? Kreativitet ift. å legge til rette for en utvidet delingskultur for mer bruk av eksisterende deltidsboliger i kommunen?
  • Kommunens arealplan med tilhørende kommentarer om utbygging av deltidsboliger i et bærekraftperspektiv: Har kommunen hatt fokus på energieffektivisering på nye og eksisterende bebyggelse, Politikkområder klima, energi og miljø skal avveies mot andre samfunnsøkonomiske interesser som f.eks. behovet for flere innbyggere/mer humankapital i mange kommuner.
  • Hvordan disse avveiningene er gjort og hvordan dette kan ha overføringsverdi for andre kommuner, har vært tungtveiende i vurderingen som ligger til grunn for kåringen av «Beste Bærekraftige Hyttekommune 2023».
  • Har kommunen ved rullering av arealplanen et bevisst forhold til å ta «gamle» hytteområder som av ene eller andre grunnen ikke er realiserbart lenger, ut av planen slik at disse ikke blåser tomtereserven kunstig opp?
  • I hvilken grad bygges i tilknytning til eksisterende utbygging og infrastruktur for mer klimavennlig stedsutvikling? Hvordan jobber man med klimanøytral utbygging – krav i bygg- og anleggsfase, krav til materialer mv. Har kommunen hatt en bevisst oppfatning av lokalisering ift. transport/logistikk, ROS-analyser (VA, ras, flom)

Åseral er en typisk hyttekommune, med få fastboende og mange deltidsinnbyggere. I 2022 deltok Åseral i Gnist-programmet der de laget seg følgende mål:

Målet er å designe framtidens reiselivsdestinasjon og få til ei mer usynlig utvikling i både uttrykk og avtrykk. Vi vil sette standarden for framtidas hytteutbygging!

  • Kommunen skal være en foregangskommune innen bærekraftig og innovativ hytteutbygging.
  • Konkurransedyktig økonomi for et bærekraftig alternativ

Vi gratulerer til Åseral og ordfører Inger Lise Lund Stulien!