Skip to content

5/10 - Lokal forvaltning og verneområder

USS orienterte medlemskommunene om Miljøverndepartementets tilbud 14. desember 2009 til kommunene om lokal forvaltning av større verneområder (se USS-nytt 23/09). I forbindelse med tilbudet har det vært reist spørsmål fra flere kommuner om status for verneområder som allerede er under kommunal forvaltningsmyndighet. Her er mer informasjon om dette.

Store verneområder med kommunal forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet tilbud av 14. desember 2009 gjelder i første rekke de store verneområder – hvor forvaltningsmyndigheten vil bli delegert til kommunalt nivå. Disse områdene strekker seg ofte over flere kommuner, og skal da forvaltes av interkommunale styringsorganer.

For store verneområder som allerede er under lokal forvaltningsmyndighet, og som nå får tilbud om å tilslutte seg den nye forvaltningsmodellen, kan den nye modellen innebære endringer i måten den lokale forvaltningen er organisert på i dag. Men det er også slik at departementet åpner for at eksisterende forvaltningsordninger som fungerer godt kan videreføres inntil videre, selv om det innebærer enkelte avvik fra den modellen som nå etableres. De områder dette gjelder bør gå i dialog med Miljøverndepartementet om dette.

Mindre verneområder med kommunal forvaltningsmyndighet

På sikt ønsker departementet at alle verneområder skal kunne forvaltes lokalt, og vil tilby kommunene lokal forvaltning også av mindre verneområder i tråd med ny forvaltningsmodell.

For en del mindre verneområder er det en del kommuner som allerede har fått lokal forvaltningsmyndighet. De tidligere delegasjonsvedtak står ved lag inntil den nye forvaltningsmodellen eventuelt senere blir innført. Tilbudet som nå er ute berører ikke direkte forvaltningen av disse områdene, men kommunene må gjerne se forvaltningen av eksisterende og nye områder i sammenheng og komme med innspill på hvordan de mindre verneområdene i fremtiden best kan forvaltes med utgangspunkt i den nye modellen.

Når departementet senere kommer tilbake med en ny modell også for de små verneområdene, må kommunene som forvalter disse områdene i dag ta stilling til om de ønsker å fortsette i henhold til en ny forvaltningsmodell.

Mindre verneområder som er del av et større sammenhengende verneområde

En del verneplaner består består av flere verneområder som utgjør et større sammenhengende verneområde. For eksempel består Verneplanen for Dovrefjell-Sunndalsfjella av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark som strekker seg over flere kommuner, samt 8 landskapsvernområder og 2 biotopvernområder som ligger rundt nasjonalparken.

For nasjonalparken er det det interkommunale Dovrefjellrådet som har forvaltningsmyndighet. For de omkringliggende landskapsvern- og biotopvernområdene i verneplanen er det den enkelte kommune hvor områdene er lokalisert som er gitt forvaltningsmyndighet, men Dovrefjellrådet koordinerer forvaltningen mellom kommunene som har ansvaret for landskapsvernområdene.

Det er etter den nye forvaltningsmodellen hensikten at mindre verneområder som inngår i et større vernekompleks fortsatt skal forvaltes av den kommunen hvor området ligger, og ikke av det interkommunale organet. Derimot bør det være en samordning, hvor forvalteren forbereder aktuelle saker. Dette ble skissert i Prop. 1 S (2009-2010) hvor den nye forvaltningsmodellen ble presentert:

”Små verneområde som utgjer ein samanhengande del av fleire større verneområde, er forvalta tilsvarande dei store verneområda. Dersom verneområdet ligg i ein av kommunane som er representert i styret, bør denne kommunen ha forvaltningsmyndet, men aktuelle saker blir førebudde gjennom forvaltaren, tilsvarande som for dei andre verneområda.”