Skip to content

23/09 - Tilbud om lokal forvaltning av verneområder

Miljøverndepartementet har sendt ut tilbud til 131 kommuner om å overta forvaltningen av verneområder. Kommunene er bedt om å svare innen 10. februar 2010.

USS har gjennom flere år vært en aktiv pådriver for at forvaltningen av de store verneområdene skal overlates til kommunale forvaltningsorganer, og er tilfreds med at Regjeringen nå har startet arbeidet med å innføre ny forvaltningsmodell som på vesentlige punkter er i samsvar med det USS har arbeidet for. USS er i dialog med ledelsen i Miljøverndepartementet om det videre arbeidet med å etablere en lokal forvaltningsmodell. Departementet vil også gå i dialog med de enkelte vernestyrer som nå skal opprettes.

For USS er det vesentlig at kommunene gis reell innflytelse på forvaltningen av verneområdene – innenfor verneformålet og verneforskriften – og at de økonomiske rammene klarlegges. For USS er det viktig at:

Forvaltningen av verneområdene fullt ut er statlig finansiert, og det settes av tilstrekkelige midler til å sikre en god forvaltning av områdene.
Forvaltningsstyrene tildeles en økonomisk ramme for det aktuelle verneområdet, og disponerer selv bruk av disse midlene i verneforvaltningen.
Konkrete forvaltningsoppgaver overlates til kommunene. Det er i den forbindelse behov for å gå gjennom de oppgaver som i dag er tillagt Statens Naturoppsyn (SNO). Med lokal forvaltning dannes et nytt forvaltningsorgan som naturlig kan overta oppgaver innenfor skjøtsels-, informasjons- og tilretteleggingstiltak, mens SNO beholder sin tilsynsmyndighet.

Les Miljøverndepartementets pressemelding, brevet til forvaltningskommunene og se listen over hvilke verneområder som er omfattet i denne runden på her på Miljøverndepartementets hjemmesider.

Les mer om lokal forvaltning her (krever innlogging)

Dersom det er spørsmål om den nye forvaltningsordningen, ta gjerne kontakt med Stein Erik Stinessen eller Tine Larsen i USS’ sekretariat.