Skip to content

Minerallovutvalgets forslag svekker kommunenes stilling

Fredag 1. juli overleverte Minerallovutvalget sin utredning om ny minerallov (NOU 2022:8) til næringsminister Jan Christian Vestre. Utvalget ble nedsatt av Solbergregjeringen, som også fastsatte utvalgets mandat.

Utvalget skriver i sin utredning at grunneieren og kommunen må involveres i større grad før undersøkelsestillatelse gis. USS har gjennomgått utredningen og mener at forslagene ikke innebærer en styrking av kommunenes rolle i saker om mineralutvinning, men tvert imot en vesentlig svekkelse ved at kommunene skal fratas deler av sin planmyndighet, ved at DMF1 skal gis hjemmel for å dispensere fra kommunenes reguleringsplaner og ved at det skal innføres en hjemmel om statlig plan.

Utvalget har heller ikke foreslått en lokal kompensasjon til de berørte kommunene. Dette er imidlertid i tråd med Solbergregjeringens mandat til utvalget, som uttrykkelig presiserte at utvalget ikke skulle vurdere dette.

Utvalgets forslag har som mål å få en hurtigere behandling av saker om mineralutvinning. USS/Mineralkommunene har kommet med flere konkrete innspill til utvalget om hvordan saksbehandlingen kunne forenkles og styrkes ved en tidliginvolvering av kommunene – og er skuffet over at ingen av innspillene er hensyntatt. Svekkelsen av kommunenes myndighet vil ikke få fortgang på prosessen, men i stedet gi grobunn for lokal motstand og forsinkelser.

Næringsminister Vestre uttalte på pressekonferansen i forbindelse med overleveringen av utredningen at NOU-en vil være et viktig grunnlag for arbeidet med regjeringens mineralstrategi, hvor målet er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring og å bidra til at Norge leder an globalt som leverandør av grønne byggesteiner. USS/Mineralkommunene skal ha møte med næringsministeren i begynnelsen av september og vil utdype kommunenes synspunkter lovutvalgets forslag ytterligere.

USS vil komme tilbake med en mer utfyllende redegjørelse av NOUens forslag. Her nevnes noen av de viktigste forslagene:

 • Det etableres en helt ny lov om mineralvirksomhet som skal avløse gjeldende lov.
 • Skillet mellom statens og grunneiers mineraler videreføres, men at forvaltningen samordnes gjennom å etablere en felles undersøkelsestillatelse for statens mineraler og for industrimineraler og lette metaller som er grunneiers mineraler.
 • DMF gis myndighet til å tildele undersøkelsestillatelse for alle mineraltypene, samtidig som kommunene fratas reguleringsmyndigheten på dette stadiet.
 • Grunneieren og kommunen skal i stedet involveres før undersøkelsestillatelse gis, og DMF må vurdere om de skal gi undersøkelsestillatelse, opp mot hensynet til naturmiljø, grunneiers bruk og annen bruk av området og forholdet til omgivelsene – eller andre grunner som tilsier at det ikke bør gis undersøkelsestillatelse. Utvalget påpeker at dette er en vesentlig endring sammenlignet med dagens regler, der disse forholdene ikke vurderes, verken for statens eller grunneiers mineraler.
 • Saksbehandlingen for nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og motorferdselloven forenkles, ved at DMF kan gi dispensasjon fra planer etter plan- og bygningsloven og tillatelse etter motorferdselloven samtidig som de treffer vedtak om tillatelse til undersøkelse for statens mineraler, industrimineraler og lette metaller.
 • Etter det nye lovforslaget må imidlertid DMF hente inn en uttalelse fra kommunen før nødvendige tillatelser til undersøkelser gis.
 • Driftstillatelse kan ikke treffes før området er avklart etter plan- og bygningsloven.
 • Saksbehandlingen kan likevel gå parallelt, og utvalget forutsetter at det i samsvar med den generelle samordningsplikten er kontakt mellom kommunen og DMF under prosessen.

Utvalget skriver at de har ønsket å forenkle og samordne kravene etter mineralloven og plan- og bygningsloven på undersøkelsesstadiet, uten å svekke plan og bygningsloven og kommunens myndighet vesentlig. I dag vil mineralutvinning – i tillegg til undersøkelsestillatelse fra DMF – i de fleste tilfeller kreve en reguleringsplan og konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, samt tillatelse etter motorferdselloven. Utvalget har ønsket å få på plass et enklere og mer forutsigbart regelverk. Samtidig reiser forslaget flere spørsmål om forholdet mellom lokale myndigheter og statlige fagmyndigheter.

Les hele utredningen her.

Høringsfristen er 1. november.

USS/Mineralkommunenes høringsuttalelse sendes medlemskommunene i august, slik at kommunene som ønsker det kan benytte seg av denne.

Som en foreløpig kommentar til utvalgets forslag vedlegges USS foiler med en oversikt over hvilke innspill USS har kommet med til utvalget, men som ikke er fulgt opp. Hovedpunktene kan oppsummeres slik:

 • Lokal forankring og aksept er avgjørende for få gjennomført prosjekter som er viktig for det grønne skiftet.

De siste års erfaring når det gjelder vindkraft på land er et eksempel på at mangel på slik lokal forankring blir et avgjørende hinder for at slik prosjekter gjennomføres.

 • USS har derfor påpekt behovet for å styrke kommunenes posisjon og fremmet konkrete forslag om hvordan dette kan gjøres.
 • Tillatelser til leting, undersøkelser og drift av mineralforekomster og -virksomhet gis i dag av statlige myndigheter, og det er kun gjennom planmyndigheten kommunen har en rolle i slike saker. I stedet for å styrke samordne prosessene mellom DMF og kommunene foreslår for utvalgets inngrep i kommunenes planmyndighet på to punkter:
 • For det første foreslår utvalget at DMF gjennom en egen bestemmelse i plan- og bygningsloven § 19-4 skal få myndighet til å gi dispensasjon fra kommunalt planverk i saker som krever undersøkelsestillatelse. Det vil si at et statlig organ skal få myndighet til å gi dispensasjon fra kommunale planer. USS er ikke kjent med tilsvarende ordninger på noe annet saksområde. Forslaget vil svekke kommunenes posisjon, svekke hensynet til andre interesser i saker om mineralutvinning og bidra til motstand mot mineralprosjekter.
 • For det andre foreslår utvalget at Nærings- og fiskeridepartementet skal få utvidet myndighet til å overstyre kommunenes planmyndighet og vedta statlig arealplan i saker om mineralutvinning. Forslaget innebærer en utvidelse av hvilke i hvilke tilfeller myndigheten til å vedta statlig arealplan gjelder. Etter dagens regelverk kan statlig arealplan vedtas dersom «samfunnsmessige hensyn tilsier det», og det er antatt at terskelen er svært høy. Lovutvalget foreslår at myndigheten til å gripe inn med statlig plan også skal gjelde der hvor det er nødvendig «for å oppnå samfunnsmessige målsettinger eller der det er et vesentlig potensial for verdiskaping». Forslaget innebærer en historieløs svekkelse av kommunenes myndighet til å bestemme over arealbruken i egen kommune, for å imøtekomme utbyggers målsetting om økonomisk inntjening. Forslaget innebærer videre at mineralsaker blir underlagt et liknende regime med statlig overstyring som Stortinget har vedtatt at skal avskaffes når det gjelder vindkraft, fordi lokal forankring og aksept er avgjørende for å få gjennomført slike store prosjekter.
 • I tillegg foreslår utvalget at direktoratet skal få myndighet til å gi dispensasjon til motorferdsel i utmark i forbindelse med undersøkelse av mineralske ressurser. I dag ligger denne myndigheten til kommunene. Forslaget innebærer en svekkelse av kommunenes posisjon også på dette området.

Kommunene har i dag begrenset myndighet i saker om mineralutvinning. Minerallovutvalgets forslag innebærer en svekkelse av denne allerede begrensede myndigheten.

I møte med næringsministeren vil USS/Mineralkommunene også minne om Hurdalsplattformen hvor det blant annet står:

«Mineraler Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapingen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden.

Regjeringen vil:

 • Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.»

USS/Mineralkommunene oppfordrer alle medlemskommunene om å sende inn høringssvar i god tid før fristen – for å hindre at regjeringen i sin mineralstrategi legger til grunn utvalgets forslag om å frata kommunene myndighet.

USS/Mineralkommunene vil også arrangere et seminar om mineralutvinning i Oslo 3. oktober 2022.  Program og påmeldingsinformasjon sendes ut rett over sommerferien. Hold av datoen allerede nå!