Hjem Nyheter USS er partshjelper i ulverettssaken
Oslo tingrett

USS er partshjelper i ulverettssaken

WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen umiddelbart, og har bedt om midlertidig forføyning ved Oslo tingrett. Saken er berammet til 14. november 2017. USS, Norges Bondelag, Norskog, Skogeierforbundet og NJFF begjærer partshjelp til fordel for Klima- og miljødepartementet. 

Klima - og miljødepartementet (KLD) opprettholdt i sitt vedtak av 25. september 2017 rovviltnemdenes vedtak om et uttak av inntil 12 ulv i lisensfellingsperioden, som startet 1. oktober. Uttaket gjelder utenfor ulvesonen. Formålet med uttaket er å "begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene", heter det i KLDs vedtak. Miljødirektoratet har i sine råd til KLD uttalt at : "Miljødirektoratet vurderer at denne delen av lisensfellingskvoten hovedsakelig innretter seg mot enslige streifdyr av ulv, hvor uttaket i svært liten grad påvirker bestandsmåloppnåelsen."

WWF har begjært midlertidig førføyning mot KLDs vedtak. Det innebærer at WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen med domstolenes hjelp. WWFs syn er at den pågående lisensfellingen må stanses umiddelbart, og organisasjonen ønsker derfor en rask avgjørelse fra domstolene. USS, Norges Bondelag, Norskog, Skogeierforbundet og NJFF begjærer partshjelp til fordel for KLD. Saken er berammet i Oslo tingrett tirsdag 14. november 2017. Partshjelp innebærer at USS vil holde innlegg under rettsforhandlingen på vegne av våre medlemskommuner slik at lisensfellingsjakten utenfor sonen kan fortsette.

Før jul vil KLD også treffe endelig vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. USS vil følge opp med nødvendige skritt straks vedtaket foreligger.