Home Rt. 2006 s. 1105 (Rendalsdommen)

Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak som blant annet innebar at sau på ubestemt tid måtte holdes borte fra et nærmere angitt rovdyrtruet beiteområde. Høyesterett kom til at vedtaket om beiteforbud ikke var hjemlet i dyrevernloven § 24 tredje ledd (slik den lød i 2002), jf. § 2. I realiteten var det naturfredningshensyn og ikke dyrevernhensyn som var årsak til at beiteforbudet ble stående ved lag, noe som falt utenfor dyrevernlovens ordning med offentlige pålegg for dyreeierens egen regning. Erstatningsansvar var erkjent så sant vedtaket ble ansett ugyldig.

Dommen finner du i PDF her.