Home Nyhetsoversikt
USS-nytt07. januar 2021

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel elektriske biler og vindturbiner, og dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

Men hvilken [ ] Les mer ...

Foto: Stein J Bjørge
USS-nytt04. januar 2021

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt hvorvidt boligtilgang i distriktene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Med distriktskommune menes i rapporten kommuner med sentralitet 5 eller 6, lokalisert i egen bo- og [ ] Les mer ...

Klimasæksmålet
USS-nytt22. desember 2020

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 2 og 8, om retten til liv og retten til privatliv og familieliv. 

[ ] Les mer ...

Julekort 2020
USS-nytt21. desember 2020

Et begivenhetsrikt USS-år nærmer seg slutten og julefreden senker seg. «Annerledesåret 2020» har både direkte og indirekte preget USS. Aktiviteten har naturligvis vært preget av overgangen til digitale møter – på godt og vondt. Saksmengden og – bredden har utviklet og antall medlemskommuner i [ ] Les mer ...

USS-nytt15. desember 2020

USS leder Hanne A. Velure skriver i et debattinnlegg i Aftenposten 15. desember 2020 at vertskommuner og hyttefolk i større grad må finne sammen.I innlegget peker hun blant annet på at stadig oftere reiser mange nordmenn én-fire timer fra by eller tettbygd strøk, ut til en av Norges 500.000 [ ] Les mer ...

USS-nytt07. desember 2020

Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013.og er organisatorisk en del av Utmarkskommunenes Sammenslutning. USS. På møte idag ble ordfører i Hjelmeland Bjørn Laugaland valgt som ny leder frem til neste landsmøte.

Styret i Mineralkommunene (MinUSS) består av følgende personer: [ ] Les mer ...

USS-nytt07. desember 2020

Stortingsflertallet ved SP, Frp og med tilslutning fra Ap traff i dag 7. desember 2020 følgende verdtak:

"Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset [ ] Les mer ...

USS-nytt02. desember 2020

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset mot vertskommunenes rettigheter og plikter ved mineralutvinning.

Mineralkommunene ble stiftet etter at Stoltenberg-regjeringen fremla sin mineralstrategi. Senere [ ] Les mer ...

Vindmølle
USS-nytt02. desember 2020

Stortinget behandlet tirsdag 1. desember en melding fra regjeringen om Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019–2020)).

Naturressurskommunene er fornøyd med Stortingets enstemmige tilslutning til kravet om gjeninnføring av plan- og bygningsloven som det primære planrettslige grunnlaget for [ ] Les mer ...

USS-nytt25. november 2020

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes interesser i vindkraftsaker. I komiteens innstilling til Meld.28 St. (2019-2020) – Vindkraft på land, blir [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.