Home Nyheter Veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag er klar

Veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag er klar

En viktig del av rovviltforvaltningen er effektiv gjennomføring av lovlig felling av rovvilt. Rask og effektiv felling styrker tilliten til rovviltforvaltningen og dyrevelferden, reduserer skadepotensialet og sparer ressurser som kan brukes på andre forvaltningsmessige tiltak. På denne bakgrunn har Miljødirektoratet oversendt til Klima- og miljødepartementet Veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag. Veilederen er kommet i stand blant annet etter tett dialog mellom direktoratet, SNO, USS, fylkesmann og lokale skadefellingslag.

Direktoratets veileder finner du her.

Veilederen er ment brukt både ved kursing og opplæring av skadefellingslag, av myndigheter ved utforming av fellingsvedtak og ved gjennomføring av fellingsoppdrag. Veilederen inneholder også de rettslige rammer rundt fellingsarbeidet. Som ledd i arbeidet med veilederen har direktoratet også forbedret rapporteringssystemet rundt fellingsoppdrag slik at innvunne erfaringer i større grad kan komme til nytte for senere aktiviteter. Ved jevnlige oppdateringer er veilederen ment som et dynamisk verktøy til bruk for berørte miljøer.

USS er tilfreds med at det nå er utarbeidet en veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag, og i særlig grad den involveringen av berørte miljøer som har vært praktisert. Arbeidet med veilederen bekrefter Stortingets stadige påpekning i rovviltpolitikken om at berørte miljøer i større grad må involveres og respekteres i forvaltningsarbeidet, enten det gjelder bestandsregistreringer, fellingsvedtak, forvaltningsrammeverket, taps- og skadedokumentasjon eller skadefelling. Stortingets brede rovviltforlik fra 2011 er gjennomsyret av denne holdningen som et av de viktigste konfliktreduserende tiltak. – USS vil foreta en løpende evaluering av gjennomføringen av fellingsoppdrag i lys av den nye veilederen med sikte på ytterligere forbedringsmuligheter.