Home Nyheter USS i dialogmøte med departementene

USS i dialogmøte med departementene

«Ulvemillionene» kan brukes til prosjekt om kartlegging av livskvalitet og levekår i ulvesonen.

Hanne Alstrup Velure, Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, 07.05.2020USS var 7.mai 2020 i dialogmøte med politisk og administrativ ledelse i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det har av ulike grunner ikke vært møte i konsultasjonsordningen siden 17. september i fjor. Det var derfor mye å fylle de tre timer som var satt av til møtet.  

Fra USS stilte de faste representanter på disse møtene, landsstyremedlemmene Kari-Anita Furunes, Linda Døsen og USS-leder Hanne Alstrup Velure samt Stein Erik Stinessen og Chirsti Erichsen Hurlen fra sekretariatet. USS vil uttrykke stor tilfredshet med den formen dialogmøtene har inntatt og den gjensidige tilliten, respekt og imøtekommenhet som preger møtene. At Landbruks- og matdepartementet er kommet tettere på rovviltforvaltningen oppfattes å være et viktig steg på veien mot bedre forståelse av sammenhengen mellom bruk og vern. Det lover godt for positive resultater på sikt.

I tillegg til oppfølging av punkter fra tidligere møter, ble nye problemstillinger drøftet.

KLD hadde innledningsvis informasjon om en rekke saker som er behandlet eller tatt opp til behandling i Stortinget siden forrige møte. Deretter ble punkter til sakslista som USS hadde spilt inn, drøftet. Først på agendaen var status for de endringer i rovviltforvaltningen som regjeringen sendte på høring 6. juni 2019. Etter at USS sendte sine innspill til sakslista, har regjeringen fremmet  Prop. 90 L (2019-2020) Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda).

USS understreket i tråd med tidligere høringssvar at vi er sterkt imot etableringen av en rovviltklagenemnd og derav følgende avpolitisering av et konfliktfylt politikkområde. USS er også imot endringer i antall forvaltningsregioner og forslagene om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner – begge endringene utfordrer målsettingen om styrket lokal forvaltning. USS uttrykte støtte til endringer i nødvergebestemmelsen og tilfredshet med at kommunenes rettslige klageinteresse ift. rovviltnemndenes vedtak tydeliggjøres i forskrift. Også foreslåtte endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder på jerv er noe USS lenge har jobbet aktivt for. Sist, men ikke minst, støtter USS forslag til endringer som medfører Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt.

Stein Erik Stinessen hadde en kort statusoppdatering på dommen fra Borgarting lagmannsrett 29. januar 2020 om KLDs vedtak om kvote for lisensfelling utenfor ulvesonen for 2017 var ugyldig. USS var partshjelper for Staten og deltok i ankeforhandlingene. USS har også erklært partshjelp for staten når saken forhåpentlig tas til behandlings av Høyesterett. Saken har stor prinsipiell betydning for hvordan rammeverket for ulveforvaltning er å forstå.

Siden det ikke har vært dialogmøte på nærmere et halvt år, var KLD sitt klagevedtak av 31. desember 2019 også satt på agendaen. I vedtaket satte KLD til side deler av rovviltnemndene i region 4 og 5s vedtak 6. september 2019 om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Nemndene hadde besluttet at revirene i Rømskog, Mangen og Letjenna kunne felles, mens KLD i klagevedtaket kom til at Rømskog- og Mangen-revirene skulle tas ut av kvoten.

USS påpekte at det er utfordrende for tilliten til forvaltningen at det over lang tid er et stort gap mellom øvre bestandsmål for ulv og registrert bestand. Bestandsmålet er 4-6 ynglinger, mens det i fjor var registrert bestand på 10,5 ynglinger og i år i siste delrapport er 8,5 ynglinger registrert. Det gir og vil fortsette å avstedkomme stor uro og politisk støy at det i for liten grad forvaltes ned mot bestandsmålet. Når det stadig finnes argumenter for å tilsidesette bestandsmålet, oppleves bestandsmålet som illusorisk.  

Våren 2019 tok USS i dialogmøte med departementene opp handlingsrom for bruk av tilskuddsordningen «Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold» med formål å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir – populært kalt «ulvemillionene». Det følger av tilskuddsregelverket at midlene skal brukes til konfliktdemping og at kommunene «selv [skal] beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som skal finansieres», jf. tilskuddsregelverk fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. mai 2017. USS og en rekke kommuner som er tilskuddsberettigede ønsker å gjennomføre et prosjekt for å dokumentere ulvesonens samfunnsmessige virkninger, altså forhold som sorterer under Naturmangfoldlovens § 18 første ledd bokstav c. Det er initiativtakernes oppfatning at slik dokumentasjon ikke foreligger, men er nødvendig både for å kunne sette inn egnede konfliktreduserende tiltak og som grunnlag for senere fellingsvurderinger. USS og departementene har drøftet saken ved flere anledninger, senest i møtet 17. september 2019. USS mener at klagevedtaket fra KLD 31. desember 2019 og Borgarting lagmannsretts dom 29. januar 2020 med tydelighet viser at det er behov for en bedre kartlegging av de bredere samfunnsmessige virkninger av ulvesonen. Både forvaltnings- og rettsavgjørelsen gjør det påkrevet at overnevnte prosjekt gjennomføres. I dagens møte hadde USS med et notat fra Geir Harald Strand i NIBIO med skisse til prosjektbeskrivelse og grovt kostnadsestimat. USS er svært fornøyd med at departementene nå åpner for bruk av tilskuddsordningen til prosjektet og vil straks ta kontakt med aktuelle kommuner i ulvesonen for igangsetting av prosjektet.

I andre del av dialogmøtet var det særskilte problemstillinger fra rovviltregionene 5 og 6 som var tema i dagens møte.

Arne Sandnes redegjorde for de store utfordringer knyttet til store tap til jerv i region 6. Jervebestanden på 62 registrerte ynglinger ligger langt over bestandsmålet på totalt 39 ynglinger. I tillegg oppgir SNO at det finnes store mørketall når det gjelder dokumenterte ynglinger. Mange beitebrukere har lagt ned den siste tiden, og flere vurderer å legge ned. Det er ofte ikke mangel på erstatning som begrunner nedleggelse, men hensynet til dyrevelferd. Rovviltnemndene har derfor ved flere anledninger fattet vedtak om uttak som gjenspeiler bestandsmålet. Kvoten har allikevel blitt omgjort og redusert av KLD etter klage. Også jerverelaterte utfordringer knyttet til kulturlandskapspleie av UNESCO-verdensarvområde var drøftet. Sandnes hadde flere konkrete forslag til forbedringer i forvaltningen, bl.a. behovet for at SNO sammen med lisensjegere må tidligere inn mens det er sporsnø for å unngå hiuttak senere.

Linda Døsen tok opp de store utfordringer som Elgå-ulven avstedkommer og henvendelsen fra ordførerne i Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal til KLD om saken. Elgå-ulven har nå etablert seg med tispe i randsonen, altså utenfor, ulvesonen. Det bør være felles forståelse for at genetisk viktig ulv bør være et annet sted enn der den nå har etablert seg. Det blir ikke valpekull i år, men Døsen uttrykte stor bekymring for neste sesong når ulveparet med stor sannsynlighet vil formere seg med de utfordringer det vil gi i områder utenfor forvaltningssonen.

Kari-Anita Furunes tok opp de langvarige utfordringer med bjørn i Namdalen med bakgrunn i henvendelse fra ordføreren i Grong kommune, og møte 10. februar 2020 i KLD med ordførerne i Grong og Namsskogan og USS-sekretariatet. En binne har over tid forårsaket betydelige skader og store tap for beitenæringen i Namdalen. Det er søkt om skadefellingstillatelse, som hittil ikke er gitt. Samtidig har Mattilsynet med henvendelse til beitebrukere indirekte varslet beitenekt. Furunes ytret sterk bekymring for det nært forestående beiteslipp, og fortalte at mange beitebrukere er på kanten til å gi opp driften.

Departementene tok alle innspill til orientering. USS understreket at sakene Sandnes, Døsen og Furunes tok opp trenger raske tiltak, og USS vil følge sakene videre opp i kommende dialogmøter.

Møtepartene ble enige om nytt dialogmøte før sommerferien.

Hanne Alstrup Velure, Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, 07.05.2020