Home Nyheter USS folkevalgte - USS aktiviteter i 2020
USS-skolen våre 2020

USS folkevalgte - USS aktiviteter i 2020

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget. Du er sammen med flere tusen andre valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har god kunnskap om de verdier man er satt til å forvalte. Din kommune er medlem av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), som jobber med viktige saker for kommunene og kommunenes innbyggere. USS håper du vil delta aktivt i de saker som organisasjonen arbeider med, ettersom gjennomslagskraften avhenger av et bredt engasjement fra medlemskommunene.  Nedenfor følger en nærmere informasjon om USS og hva USS jobber med:

Hva er USS?

Utmarkskommunenes Sammenslutning - (USS) - ble stiftet i 1996 og har i dag 98 medlemskommuner. USS skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter, og bistår medlemskommunene i spørsmål om blant annet bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark og hyttepolitikk. USS’ arbeidsområder omfatter følgelig spørsmål om utnyttelse av naturressurser som mineraler, fisk, vindkraft mv. USS er et talerør for kommunene overfor sentrale myndigheter og media.  

USS har en samarbeidsavtale med KS og er med i paraplyorganisasjonen Naturressurskommunene som omfatter Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner (LVK), Industrikommunene og NPK (ilandførings-kommunene). Til sammen utgjør Naturressurskommunene 203 kommuner.

Lokalt selvstyre, natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling – Fra fjell til kyst

USS skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. USS’ arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.

USS samordner medlemskommunenes arbeid

Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål om forvaltning av utmark, forvaltning av rovvilt, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven mv.

USS organisering

Leder av USS er Hanne Alstrup Velure fra Lesja kommune.

Landsstyret består ellers av en (fra 2020 – to) representant(er) fra hvert fylke, og et arbeidsutvalg som består av fem medlemmer. Sekretariatet har ansvar for den daglige driften av USS og bistår med juridisk og annen faglig bistand til organisasjonen.

Landsmøtet er USS' øverste organ og avholdes årlig.  Neste landsmøte finner sted 23.-24 april 2020 i Stjørdal. Landsmøtet er åpent både for kommunens politikere og administrasjon.

Informasjon

Mer informasjon om USS og sakene USS jobber med finner du på hjemmesidene www.utmark.no og på USS facebookside https://www.facebook.com/utmark.no/. Det er også opprettet egne lukket gruppe som heter USS politiker.

Opplæring – USS-skolen

USS har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som USS jobber med. USS ser det som særlig viktig at kommunene opparbeider seg en bred kompetanse på spørsmål knyttet til utmarksforvaltning i vid forstand.

Det vil fra januar 2020 bli avholdt et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS-skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en eller flere moduler, avhengig av hvilke temaer som er aktuelle i kommunene. Skolen retter seg både mot politikere og administrasjon. Modulene som inngår i USS-skolen er:

A: Grunnkurs – Oversikt over det relevante lovverket i utmarksforvaltningen (27. januar 2020)
B: Areallovgivningen som et politisk verktøy – med særlig fokus på plan og bygningsloven (28. januar 2020)
C: Naturressursforvaltning – med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett (24. februar)
D: Motorferdsel i utmark (25. februar)
E: Rovvilt (2. mars)

Påmelding til landsmøte og andre arrangementer i regi av USS skjer på hjemmesidene www.utmark.no under aktiviteter, hvor også det nærmere programmet for møter og andre aktiviteter ligger.

Vi håper du fant denne informasjonen nyttig – og at du vil gjøre bruk av USS og slutte opp om det viktige arbeidet som USS gjør på vegne av kommunene og kommunenes innbyggere. Har du saker som du mener er av allmenn interesse er det bare å ta kontakt.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Utmarkskommunenes Sammenslutning                            

Hanne Velure, leder i USS, Caroline Lund og Stein Erik Stinessen, sekretariat